Архив на категория: Профил на купувача

Открита процедура по ЗОП с предмет Изготвяне на проект за ОУП на Община Кула

Изтегли – Протоколи, Доклад и решения за избор на изпълнител

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУЛА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А З А … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Договор с изпълнител за обект:„Основен ремонт на обществена сграда “музейна сбирка”

Договор с изпълнител за обект:„Основен ремонт на обществена сграда “музейна сбирка”, находяща се в УПИ ІІ, имот с пл.№918, кв.81 по плана на гр. Кула, общ.Кула, обл.Видин“. Изтегли документ

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Съобщение за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени от участниците в открита процедура с предмет: «Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и детски заведения на територията на Община Кула».

ГР. KУЛА – 3 800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3-22-24, e-mail : Obshtinakula@abv.bg Изх.№ П-02-19850/05.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени от участниците в открита процедура с … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте