Младежка стратегия 2009 – 2013

1.ПРЕАМБЮЛ

         Ангажираността на младите хора в общинските дела им позволява да участват пълноценно в живота на Общината, а не да съществуват в неговата периферия. Тази ангажираност е израз на желанието им да живеят заедно на своята територия, община и да имат активна роля в социалните промени. Социалната интеграция на младите хора  ще им помогне да се справят с противоречивите тенденции в съвременното общество: от една страна анонимност и затваряне в себе си, а от друга – липса на обществен дух и желание да се променят нещата.

         Настоящата младежка стратегия е резултат от Проект „ГРАДОВЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЩИ МЛАДЕЖТА”  на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” CSDP 2005-061. Общата цел на проекта е да подпомогне развитието на гражданското общество в малките градове на Северозападна България (градовете Кула, Лом и Берковица), чрез включване на младите хора в процеса на вземане на решения на местно ниво, създаване на по-добри условия за младежите, живеещи в тези градове, чрез насърчаване активността на самите младежи и развитие на модерна общинска младежка политика; повишаване на местния капацитет за усвояване на средства от европейски и национални фондове и по-специално такива, насочени към развитието на селските райони, на младежга, на образованието.

Младежката стратегия за развитие 2009-2013 година на Община Кула следва да послужи като основен инструмент за осигуряване на високо качество на живота на младежите от града и общината, и възможности за постигане на устойчив икономически растеж  на района .

2.ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА

Община Кула е разположена в най-северозападната част на България. Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е 291 кв.км. Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина  е 295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат.

Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Речната мрежа е с непостоянен режим и малък отток през пролетта и есента. Преобладаващият тип почви са черноземните, в горския пояс се срещат и кафяви горски.

На територията на общината има 9 населени места.

Административен център е град Кула. Градът съществува от античността, в центъра му са съхранени части от стените и кулите на римския кастел „Кастра Мартис”, дали името на града.

Населението на общината наброява 5 405 души. В състава на общината влизат следните населени места: Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово, Полетковци. На запад община Кула граничи с република Сърбия, на юг и югоизток следват хълмистите вериги на Предбалкана с височина от 300 – 500 метра. Община Кула граничи с общините: Видин, Макреш, Грамада, Боиница и Зайчер / в Република Сърбия/.

Климатичните и почвените ресурси на общината предлагат добри възможности за развитие на селскостопанска дейност. Община Кула има традиции в производството на зърнени култури, зеленчуци, слънчоглед, млекодобив и млекопроизводство. Има предпоставки за отглеждане на дълготрайни плодни насаждения – малини, ягоди, овощни дървета, технически и етерично-маслодайни култури.

Животновъдството е традиционен отрасъл за региона, въпреки сниженият ръст на производство през последните години. Отглеждат се повечето видове домашни животни – крави, свине, овце, кози, птици. На територията на община Кула няма сериозни източници на замърсяване и произвежданата продукция е екологично чиста, което е най-силното й преимущество.

Наличието на 5 големи изкуствени водни басейна в района и значителния горски фонд обуславя добри условия за развитие на ловен и риболовен спорт. Ловният спорт се развива от години на база съществуващото разнообразие от дивеч и богат горски фонд.

Характерно за град Кула е, че в близкото минало доминираше каучуковата промишленост, докато в настоящия момент тя работи с половината от капацитетните си възможности. В град Кула се намира смесено българо-холандско акционерно дружество в сферата на химическата промишленост /производство на каучукови изделия/. Произвеждат се транспортни ленти, уплътнители, О-пръстени, семеринги, порести и плътни профили, тампони и др. предимно за външни пазари. В предприятието са заети 150 души, от които около 30% са млади хора. От 1998 г. на територията на града работи още едно предприятие на химическата промишленост за производство на каучукови ходила. В него са заети 38 души, повече от 50% младежи.

Представител на традиционно присъстващото на територията на града шевно производство е предприятие “Кей фешън”, осигуряващо продукция главно за външния пазар /Германия/, в което също работят доста млади жени.

От хранително-вкусовите предприятия на територията на общината  не се е запазило нито едно, дейност в тази сфера извършват частни производители. Преобладаваща част от фирмите са микро и малки, съществуват такива за производство на хляб и хлебни произведения, месни продукти и др.

Електроснабдяването и съобщителната мрежа са добре представени, повечето от административните институции и предприятия разполагат с качествена интернет връзка..

Населението на Община Кула е 5 405 души, като 3826 от тях живеят в общинския център град Кула. Около 12,95% от тях са деца до 18 г., икономически активното население е 46,04%, пенсионери са 41,01%.Младите хора от 18 до 29 години съставляват около 7,40% от населението в Община Кула. Етническият състав на населението е еднообразен – българско населние. В село Тополовец има значителен контингент население от влашката общност. Във всички населени места има незначителен процент представители от ромския етнос.

Към 30.09.2008 г. общият брой на безработните лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” е 306 души, равнището на безработица е 12,82 на сто от икономически активното население в общината. В териториален аспект община Кула е с най-висок дял безработни младежи до 29 години – 82 души.

Здравната и образователната инфраструктура са добре развити и материално-техническата база е в добро състояние. СОУ “Васил Левски” – гр. Кула е ремонтирано по програма “Красива България” и “Енергийна ефективност”, разполага с два модерни компютърни кабинета, фитнес зала и осигурява съвременно и качествено образование с акцент върху информационните технологии. В образователните заведения работят квалифицирани преподаватели.

В община Кула има 4 функциониращи читалища, като координиращ център е Читалище “Просвета” – гр. Кула и Общински младежки дом – гр. Кула, чийто функции са свързани с младите хора от общината.

В община Кула има две социални заведения – Дом стари хора с 41 домуващи и обособено към дома отделение за лежащо болни и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в който са настанени 43 лица. Към него функционира единственият в страната микродом, в който са настанени 5 момчета и Дневен център за обучение и трудотерапия.

На територията на община Кула има местни структури на 4 банки – ДЗИ банк, Банка ДСК, ОББ и Eurobank EFG, както и представителство на две застрахователни компании – ДЗИ и Алианц България.

3.АНАЛИЗ

Преставените в този раздел основни изводи представляват обобщение на резултатите от анализа за участието на младите хора в живота на град Кула и община Кула.

3.1.  Географско разположение, природо-климатични условия и ресурси.

aГеографското положение на общината я характеризира като район с неблагоприятно геостратегическо положение поради отдалечеността си от големите административно-икономически центрове, от важните транспортни възли, както и извън туристическите маршрути и центрове за отдих и рекреация. Намира се на международния път Е-79 и е в непосредствена близост до ГКПП “Връшка чука” и след влизането на България в ЕС е външна граница на съюза. Това предполага възможности за развитие на търговията, транспорта и трансграничния туризъм. Град Кула има установени традиционни връзки с побратимения град Болевац, Република Сърбия в полза на социално-културни дейности – младежки групи в областта на танцовото и изобразително изкуство непрекъснато осъщектвяват културен обмен.

aПочвените и климатичните условия са благоприятни за развитието на селското стопанство – много малко млади хора са решени да се занимават с подобна дейност.

aСъвпадането на част от административната граница с държавната и съответствието на статута на община Кула с показателите по чл.7а. ал.6 от ЗЗР характеризират общината като изостанал граничен район.

3.2. Процеси и тенденции в икономиката на общината и участието на младите хора в тези процеси.

aСлабо е общоикономическото развитие на общината; няма развита промишленост с изключение на традициите в производството на каучукови изделия и шевно производство, което характеризира община Кула като район в индустриален упадък, със силно занижен ръст на структуроопределящи предприятия, висока безработица, ниско равнище на доходите и обезлюдяване. Местната власт е убедена, че политиката по отношение на младежта и особено тази, свързана с международния обмен на млади работници от „Кула-Ринг” в сродно холандско предприятие, играе важна роля за балансиране на доходите.

aОсновен икономически сектор е селското стопанство, което е традиционен поминък на хората от този район. През последните години селското стопанство е в упадък, поради непрекъснатата миграция и обезлюдяване на района. Обработваемата земя е раздробена след извършване въвод във владение. Липсват преработвателни предприятия за селскостопанската продукция. Всички тези фактори характеризират община Кула и като изостанал селски район. Единици са младите хора, решени да се занимават със селско стопанство.

aПреобладаващата част от фирмите са микро и малки фирми, предимно търговски, с ниска конкурентноспособност, липса на стратегия за развитие и сериозна маркетингова политика. Много млади хора от града получават висше образование в областта на икономиката, маркетинга, финансите, но не се завръщат на работа в гр.Кула.

aНяма изградени младежки асоциации или други форми на сдружаване на производителите от даден сектор.

aМладите хора не желаят да влагат инвестиции в района.

3.3. Анализ на земеделието в община Кула и младите хора, инвестиращи в него

aСелското стопанство е традиционен отрасъл за община Кула, съществуващите почвено-климатични и трудови ресурси са благоприятни за неговото развитие, съществуват добри условия за развитие на животновъдството и производство на екологично чисти млечни и др. продукти. На територията на град Кула и общината има около 15  регистрирани млади земеделски проидводители, които се занимават предимно с животновъдство, отглеждане на крави и само 3 – с разстениевъдство, предимно зърнени култури.

aОсвен традиционните видове продукти – зърнени култури, зеленчуци, слънчоглед и др., има предпоставки за отглеждане на нови, алтернативни култури – овощни видове, технически култури и др. Няма млади хора насочили труда, възможностите и знанията си в тази насока.

aНяма функциониращи кооперации и сдружения на млади земеделски производители на територията на общината.

3.4. Процеси и тенденции в социалната сфера и политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора.

aСоциалните проблеми в община Кула са сериозни – нивото на безработица е сравнително високо – 12,82 на сто от икономически активното население на общината /към 30 септември 2008 г./. Висока е трайната безработица /над една година/ и младежката безработица . По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” в община Кула работят 164 лица.

aНаблюдават се засилени миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина. Много млади семейства напускат общината и държавата заедни с децата си, който факт се отразява негативно на демографския баланс на общината. Населението е застаряващо, раждаемостта ниска.

aОбразователното равнище сред младежите е около средното, в съответните институции работят достатъчно квалифицирани кадри,  като преобладават такива с хуманитарно образование и икономическо. Има търсене на висококвалифицирани кадри с техническо образование – инженери, архитекти и др. Община Кула полага особени усилия в това отношение и осигурява стипендии на студенти от подобни специалности, които са сключили договор след завършване на висшето си образование да работят на територията на община Кула.

aНа територията на общината има  здравно и образователни заведения, които да задоволяват специфичните потребности на населението и най-вече на младите хора – с възможността децата им да получават нужното образование – предучилищно, основно, средно. Демографският срив през последните години наложи закриването на част от учебните заведения в по-малките населени места, където се налага децата да пътуват или заедно с родителите си да живеят в гр.Кула.

aВ община Кула има две социални заведения с много добри условия, в които ръководният и обслужващият персонал почти 70% е от млади хора.

aДоходите на младежите, заети по различни мерки и програми за заетост са ниски, като особено тежко е положението на представителите на ромския етнос, които имат остри социално-битови проблеми. Наблюдават се и изменения в трудовите им навици. Общинската администрация полага усилия за разрешаване на проблемите на социално слабите и интегриране на ромите в обществото чрез осигуряване на домове на семействата им и извеждането им от обособените гета с липса на елементарни хигиенни и битови условия.

aОбщина Кула има много добри традиции в областта на културата. Духовният живот на град Кула повече от 120 години е съсредоточен в читалище “Просвета”, където се пази будно народностното самосъзнание, чудесния фолклор и обичаите на кулчани. Има изградени младежки танцов състав, театрална група.

3.5. Техническа инфраструктура

aОбщина Кула разполага с 29,7 км второкласна републиканска пътна мрежа и 13,7 км – третокласни пътища. Общинската пътна мрежа се състои от общо 7 участъка с дължина 42,100 км. Състоянието им е добро, извършват се  ежегодно ремонти.

aОбщата улична мрежа на селищата е 127 км. Развитието и благоустрояването на транспортната инфраструктура е основна задача на Община Кула.

aВ община Кула има две селища, които не са водоснабдени – Големаново и Извор махала. Всички селища имат изградена водопроводна мрежа, включително и горните.

aКанализационната мрежа в гр. Кула е смесена – за битови и дъждовни води. Около 30% от населението  е свързано с канализационната система за отпадъчни води. В останалите населени места няма изградена канализационна мрежа за отпадъчни води. На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадни води.

aСелищата в общината имат стабилно електроснабдяване. Ел.подстанция се захранва от два електропровода и преразпределя енергия на 32 трафопоста.

aКомуникационната мрежа е добре развита. Районна пощенска станция – Кула предоставя пощенски услуги на населението чрез 8 пощенски станции във всички населени места.

aДалекосъобщенията се осъществяват от Националната телекомуникационна компания и мобилните оператори M-tel и GloBul. Всички населени места в общината са телефонизирани. Доставчици на интернет са телекомпанията и местният кабелен оператор – КТ “Кула”.

Това са добри предпоставки част от младите хора да живеят в селата от общината и при необходимост да посещават общинския център гр.Кула.

3.6. Околна среда и екологична политика

aОт изключителна важност са екологичните проблеми за младите хора, което в бъдеще ще се изправят пред последствията от грешките на миналото. На територията на град Кула няма учреден младежки орган за околната среда с цел установяване на екологичните приоритети в района.

Основната цел на SWОT анализа е да обедини всички изследвания и анализи, проведени във връзка с изготвянето на Младежка стратегия 2009-2013 на община Кула.

Цялостният SWOT анализ е изграден на база тематичните анализи, разработени от младежки работни групи, включващи основните социални и икономически партньори в общината.

 

СИЛНИ СТРАНИ

 

СЛАБИ СТРАНИ

 

 1. Наличие на младежки трудов ресурс.
 2. Добри климатични условия, подходящи за развитие на земеделието с участие на младите хора / животновъдство и растениевъдство /
 3. Наличие на условия за отглеждане на технически култури, овощни, ягодоплодни и храстовидни растения.
 4. Традиции в шивашкото производство и наличие на запазено предприятие в тази сфера.
 5. Традиции в производството на каучукои изделия, наличие на работещо предприятие със запазени мощности,  възможност и практика за обмяна на работещи млади хора в сродно предприятие в Холандия.
 6. Добра общинска политика по отношение на кадрите в образованието, здравеопазването, културата и социалната сфера и привличане на местни младежи, завършили образованието си на работа в града.
 7. Добро, съвременно и качествено образование, осигурявано от СОУ “Васил Левски” и възможност за задържане на младите хора в Кула.
 8. Добра социална политика на общината, насочена към задържане на младите семейства в района.
 9. Разработена програма за развитие на образованието, за интеграция на малцинствата и хора с увреждания.

10. Добри културни традиции с участието на младежки групи и състави.

11. Наличие на потенциал за развитие на ловен и риболовен, селски и културен туризъм, включително и трансграничен.

12. Наличие на възможност за кандидатстване за финансиране по оперативните програми и Програмата за развитие на селските ройони.

 

 1. Демографски проблем. Засилени миграционни процеси извън общината и извън държавата. Много младежи напускат града и общината.
 2. Висок процент безработица, висок процент безработни младежи без квалификация.
 3. Ниски доходи на работещите млади хора; липса на мотивация за развитие.
 4. Тесен кръг на интереси сред младите хора.
 5. Липса на места за развлечения, отдих и спорт.
 6. Липса на младежки земеделски сдружения и кооперации.
 7. Липса на опит на младите хора за стартиране на собствен бизнес.
 8. Нерешен жилищен проблем сред младите семейства.
 9. Слаби предприемачески способности.

10. Недобро състояние на местната транспортна мрежа, ограниченост на транспортното многообразие.

11. Отдалеченост на общината и град Кула от големите административни и икономически центрове.

12. Ограничен достъп до Интернет от страна на младите хора и неинформираност за финансови източници от различни програми и фондове.

13. Липса на достатъчно неправителствени и младежки организации.

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

ЗАПЛАХИ

 1. Обновяване на общината и развитие на селското стопанство и някои отрасли на леката промишленост.
 2. Поддържане и разширяване на инвестиционната политика в сферата на химическата промишленост, ангажиране на чуждестранните акционери в живота и проблемите на общината и младите хора.
 3. Стимулиране на заетостта и насърчаване на предприемачеството. Подпомагане на най-уязвимите социални групи, в т.ч. младежи да 29 години.
 4. Възможности и потенциал за реализиране на проекти във всички области – строителство и инфраструктура, социална сфера, култура и туризъм, трансгранично сътрудничество със съседна Сърбия и Черна гора.
 5. Разширяване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура – пътища, ВИК, благоустрояване на населените места.
 6. Подобряване на екосредата и развитие на екотуристическа дейност.

 

 1. Общ икономически упадък, стагнация на трудовия пазар.
 2. Неатрактивност на общината за привличане на инвестиции и задържане на младите хора.
 3. Демографски срив и дизбаланс. Застаряване на населението на общината.
 4. Закриване на учебни заведения и паралелки, съкращение на кадри, заети в образователната сфера, невъзможност за младите семейства с деца които учат да останат по родните си места.
 5. Липса на дългосрочна пазарна стратегия на производителите.
 6. Липса на национална политика за стимулиране на инвеститорите  в слаборазвитите, гранични и пр. Общини.
 7. Несигурни транспортни връзки, неразвита транспортна мрежа.

 

4.ВИЗИЯ/ОСНОВНА ЦЕЛ НА МЛАДЕЖКАТА СТРАТЕГИЯ

 

Обновена община, с участието на младите хора във всички сфери на икономическия живот и управлението, център на съвременно развити селскостопански отрасли, лека и химическа промишленост, подобрена инфраструктура и околна среда, възможности за развитие на туризма. Привличане на инвестиции за устойчиво развитие, създаване на трудова заетост, социален напредък и добър жизнен стандарт за всички членове на общината.

5.ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ НА МЛАДЕЖКАТА СТРАТЕГИЯ 2009-2013

5.1.Участие на младите хора в в живота на общината, без оглед на тяхната етническа, социална и културна принадлежност.

5.2.Провеждане на политика за създаване на младежки асоциации, организации, групи, центрове с оптимална възможност за младежко участие и младежка политика в областта на спорта, културата, търговията, земеделието, социалните промени и др.

5.3.Насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора чрез разработване и внедряване на програми за заетост на икономическо и социално ниво, преодоляване пасивността на младите хора.

5.4. Учредяване на младежки орган за опазване на околната среда, с цел установяване на екологичните приоритети в града и общината.

5.5.Местната власт в рамките на своята компетентност , съвместно с младите хора да разработва програми, с които насърчава младежите за пълноценно участие в училищния живот  и извънучилищните форми на ангажираност.

5.6.Насърчаване на учениците и младите хора да участват в международен културен обмен, чрез разработване на проекти по Трансгранично сътрудничество.

5.7.Местната власт заедно с представители на младежките организации да дискутират проблемите за злоупотреба с наркотици и алкохол сред младите хора и разработват профилактични и рехабилитационни стратегии.

5.8.Създаване на информационен център  с база данни за младите хора, даващ пряка информация по въпроси свързани разработване и кандидатстване с проекти по оперативните програми, намиране на временна работа, професионални ангажименти, обучение, спортни прояви.

6.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Номер Приоритет/ Мярка/Дейност Стойност Проектна готовност Година на реализация Отговорна институция Източник на финансиране
1 Създаване на младежка асоциация или сдружение на земеделски производители      

2009-2010

 

ЧФ

МП

НП

Частни предприемачи

2 Осъществяване на трансграничен туристически и културен обмен със Сърбия и Черна гора.    

да

 

2009-2011

 

Община

НПО

 

МП

ОБ

3 Професионално обучение на безработни младежи без квалификация 9 500 14 лица 2009  

Д”БТ”

НПО

 

НП

МП

АЗ

4 Създаване на възможности за ползване на качествена интернет връзка в повечето селища на общината      

2009 -2011

 

Община Кула

ЧФ

 

МП

5 Създаване на информационен център  с база данни за младите хора      

2010

 

Община Кула

 
6 Учредяване на младежки орган за опазване на околната среда      

2009

 

НПО

 
             
             

 

МП – международни програми        ДБТ – Дирекция Бюро по труда                     ЧФ – частни фирми    

НП – национални програми                     ДСП – Дирекция социално подпомагане                   ОБ – общински бюджет

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.