НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на общината . С наредбата се определят и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници , в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони.

Чл.2 Наредбата не се прилага за:
1.общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
3.предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост;
4.отдаване под наем и продажба на общинските жилища.

Чл.3 (1) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на мандатната Стратегия за управление на общинската собственост и на Общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
(2) В стратегията по ал.1 се определя делът от имотите – частна общинска
собственост, които се отдават под наем само на малки и средни предприятия при
условията на чл.25 от Закона за малките и средни предприятия;
(3) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за
нуждите, за които е предоставена.

Чл.4./1/ За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината приема Програма , която съдържа:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането на общинската собственост;
б/ описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване;
д/ конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост , в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението на годишната програма.
/2/ Най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
(3) Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 14 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проектите за стратегия и програма при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
(4) Приетите проекти и промените в тях се обявяват по същия ред, в 14 дневен срок от приемането .

Чл.5(1) Общинската собственост е публична и частна.
(2) Промяна в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна , се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.
/3/ Определянето на имоти и вещи за публична общинска собственост се извършва с решение на общинския съвет, взето с мнозинство – повече от половината от общия брой на съветниците.
(4) Предложенията по предходните алинеи се правят в писмена форма от (лицата, които имат право да внасят проекти за решения в общинския съвет) и съдържат:
- вида и местонахождението на недвижимия имот,
акт за общинска собственост,
- мотиви, обосноваващи предложението,
- скица от действащия подробен устройствен план,
- становище на главния архитект на общината и на ръководителя на структурното звено „Общинска собственост“.
(5) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да
се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска
собственост след решение на общинския съвет.
(6) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до
промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с
решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл.6 (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се съставят актови книги , които са общодостъпни и всяко лице може да получи справка по тях , срещу заплащане на такса за услугата, по тарифа определена от общинския съвет.
(2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност
и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията може да
бъде и устна. В случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно
удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.
(3) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.
(4) В 2- седмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 3 отдел „Общинска собственост“ издава служебно удостоверение, копие от искания
документ или мотивиран отказ.
(5) Ако в срока по ал.4 структурното звено „Общинска собственост“ не представи
исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ .

Чл.7. /1/ В общината се създават и поддържат следните публични регистри:
а/ главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;
б/ главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за частна общинска собственост;
в/ регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват :данни за: решението на общинския съвет за разпореждане с общински имоти; данните по АОС, видовете на разпоредителните сделки; пазарната оценка , данъчната оценка, оценката, определена от общинския съвет и крайната цена на сделката; начинът на разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в конкретното решение на общинския съвет за дадена разпоредителна сделка.
/2/ създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите , както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола на кмета на общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП.

Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ
Чл.8. /1/ Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права:

- по силата на закон;
- чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата;
- чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи със средства от общинския бюджет;
- чрез замяна на имоти и вещи – общинска собственост, с имоти и вещи на държавата,както и на други физически и юридически лица;
- чрез извършване на доброволна или съдебна делба;
- чрез дарение или завещание в полза на общината;
- чрез изграждане на обекти върху общинска земя или върху терени, където в полза на общината е учредено право на строеж, на надстрояване или на пристрояване;

- чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за
общинска нужда;
- чрез учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;

- чрез наследяване по силата на чл.11 от Закона за наследството /ЗН/;
- с позоваване на придобивна давност в полза на общината;
- чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични средства на населението на общината.

/2/ Имуществото , останало след ликвидация на търговско дружество, на което общината е била едноличен собственик на капитала, преминава в собственост на общината.

Чл.9.(1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.
(2) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице съставя
и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред,
номер на договор, стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което
дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След
писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото/а
име/фирма.
(3) Дарения не се приемат от лице, които участва в обявени от общинската
администрация търгове или конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги
или права от страна на общината в негова полза.
(4) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез
изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване
на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на
общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за
извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово -
счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали
и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл.10 Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, след провеждане на процедурите по ЗОП и подзаконовите актове за обществените поръчки .

Чл.11 (1) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на общината, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Вещите, необходими за административните и стопанските нужди на звената, работещи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.12 При изтичане на давностния срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж върху общинска земя, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво , след което предприема действия за разваляне на договора и за възстановяване на владението на общината.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.13 (1) Управлението на имотите публична общинска собственост, предназначени за осъществяване на функциите на общинския съвет и на общинската администрация се осъществява от кмета на общината.
(2) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване на
функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.
(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване
функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства
се управлява от кметския наместник на съответното населено място.
(4) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници упражняват контрол по управлението на имотите по чл.З, ал.2, т.2 и т.З от ЗОС по местонахождението им.
(5) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – публична общинска собственост, се извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените за това бюджетни разходи, които се определят с ежегодния бюджет на общината.

Чл.14 (1) Имоти и вещи – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят след решение на общински съвет от кмета на общината за безвъзмездно управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури .
(2) Ръководителите на юридическите лица по ал.1 , осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

Чл.15 (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 5 години.
(2) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на
общината издава заповед и сключва договор за наем.

Чл.16 (1) Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават по наем чрез публично оповестен търг / конкурс.
(2) Общинският съвет може да делегира права на директорите на съответните звена да управляват предоставеното им имущество.
(2) Кметът на общината или директорът на съответното звено издава заповед , с която утвърждава условията и критериите на публично оповестения търг / конкурс , след предварително съгласуване с училищното ръководство и училищното настоятелство.
(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на
общината или директорът на съответното звено издава заповед и сключва договор за наем.

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

Чл.17 (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти – частна общинска собственост и безстопанствените имоти на територията на общината.
(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

Чл.18 (1) Имотите – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след публично оповестен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или
упълномощен от него заместник – кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде
по-дълъг от 5 години.

Чл.19 (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема одобрена от главния архитект на общината, се извършва след търг или конкурс, който се провежда при условията на Глава осма.
(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или
упълномощен от него заместник – кмет сключва договор, чиито срок не може да бъде
по-дълъг от 5 години.

Чл.20 Първоначалната наемна цена при провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административни нужди, не може да бъде по-ниска от размера на наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, увеличена два пъти, и за стопански нужди – два пъти, в зависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни наемни цени за съответния район.

Чл.21 (1) С решение на общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с
решението от общинския съвет по ал. 1.
(3) Срокът за наемните правоотношения по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от
5 години.

Чл.22 (1) Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения под наем – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.
(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал. 1 се отправят до кмета на
общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията,
установяващи възможностите й за плащане на наема.
(3) При наличие на помещения кметът на общината издава заповед за
настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на
мандата на съответното Народно събрание.
(4) Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са
изпълнили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други
общински имоти.
(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се
пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с
трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.
(6) Наемната цена е по тарифа , приета с решение на общинския съвет.

Чл.23 Поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, , могат да се отдават под наем за срока на ремонтно-строителните дейности на търговски дружества с решение на общинския съвет .

Чл. 24 (1) Исканията по чл.чл. 21, 22 и 23 се подават чрез деловодството на общината и се проучват от длъжностни лица , определени от кмета на общината в едномесечен срок от постъпването им.
(2) Проектите за решения се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в общинския съвет с мотивирани доклади.
(3) Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Наемната цена е по тарифа, приета с решение на общинския съвет.

Чл.25 (1) Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят помещения – частна общинска собственост под наем на общинските ръководства на синдикалните организации .
(2) Исканията по ал.1 се подават чрез деловодството на общината, като към тях се прилага препис от документа за регистрация на общинската структура на съответната национално представена синдикална организация по смисъла на КТ.
(3) Договорите по предходната алинея се сключват за срок от 5 години. Наемната цена е по тарифа , приета с решение на общинския съвет.

Чл.26. Общинският съвет приема Тарифа, с която определя наемната цена на 1 кв.м. за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза , на общинските ръководства на синдикалните организации, на общинските ръководства на политическите партии и на търговските дружества , наемащи имоти по чл.21.

Чл.27 Размерът на наемната цена за срока на наемното отношение може да се изменя с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от Националния статистически институт..

Чл.28 .(1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.
(2) В десетдневен срок от постъпване на сигнал в общинската администрация за наличие на безстопанствен имот по предложение на звеното “Общинска собственост” кметът на общината назначава комисия за установяване на безстопанствения имот.
(3) В състава на комисията се включват представители на отдели „Правен“, „Общинска собственост“, „Архитектура и благоустройство“. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.
(4)Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мерки, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.
(3) Завладеният безстопанствен имот се управлява, съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост.

Чл. 29. Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл.15 от Закона за общинската собственост, ЗЗД и други основания , предвидени в настоящата наредба или в наемния договор.

Глава пета
ВЕЩИ

Чл.30 (1) Вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.
(2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

Чл.31 Вещите – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл.32 (1) Вещите – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.
(2)Вещите с балансова стойност над 2000 лв. се предоставят по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.
(3)Кметът на общината внася в общинския съвет проект на решение заедно със становище с приложени към него мотивирано искане на заинтересуваното лице или организация; удостоверение, че то е на общинска бюджетна издръжка; списък на вещите – частна общинска собственост, с техните индивидуализиращи белези; количество и общата им балансова стойност.

Чл.33(1)Имотите – частна общинска собственост извън тези по чл.чл. 29 и 30 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публично оповестен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава осма.
(2) Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на
общината със заповед и договор.
(3 Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на
общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.

Глава шеста
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.34 .(1) Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:
- продажба на имоти или на идеални части от тях;
- замяна;
- учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или
безвъзмездно;
- учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно;
- апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски
дружества;
- делба;
- премахване на сгради, постройки и съоръжения.
- дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;
- сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на
територията;
- по силата на закон.
(2) Замяна по ал.1 се допуска само при :
1. прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;
3. между общината и друга община или между общината и държавата;
4. в други случаи, определени в закон.
(3) При разпоредителна сделка с общински имот по ал.1 , физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, от неговите цена или данъчната оценка, съгласно Закона за местните данъци и такси:
- на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право,
което се учредява;
- на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
- на реалния дял с по-висока данъчна основа – при делба.
- в случаите на безвъзмездни сделки.
(4) В капитала на търговски дружества могат да се апортират само
нежилищни имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях, след
решение на общинския съвет. Оценката на имотите по ал. 1, т.5 се извършва по реда
на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

Чл.35. (1) Разпореждането с вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:
- продажба;
- замяна;
(2) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината,
се осъществява чрез публичен търг с явно наддаване.
(3) Замяна на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината по
реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

Чл.36(1) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл.4 от тази наредба, след решение на общинския съвет, от кмета на общината, чрез търг или конкурс.
(2) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.37 (1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс, като подадат молба до кмета на общината.
(2) Към молбата по ал. 1 заинтересуваните лица по ал. 1 прилагат :
1. документ за собственост върху построената сграда ( договор за отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя)
2. скица на имота с обяснителна записка , че сградата е построена в съответствие със строителните правила и норми и договора за ОПС с общината;
3. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
4. удостоверение за наследници, ако е необходимо.
(3) При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.

Чл.38. Кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба на земята по цена , определена от общинския съвет.

Чл.39 (1) Продажбата на имот – частна общинска собственост се извършва без търг или конкурс след решение на общинския съвет , когато сделката е между общината и държавата, или между общината и друга община/и или когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.
(2) Исканията по предходната алинея се подават чрез деловодството на общината и се проучват от длъжностни лица , определени от кмета на общината в едномесечен срок от постъпването им.
(3) Проектите за решения се подготвят от кмета и се внасят за разглеждане в общинския съвет с мотивирани доклади
(4) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор .

Чл.40 (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, се сключват по пазарни цени от кмета на общината.
(2) Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския
съвет.
(3) Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на
основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В
предварителният договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила
шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова
оценка на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулирания
поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.
(5) В случай, че експертният съвет по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на
територията установи, че проектът по ал. 3 не може да бъде приет без изменения,
прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на
предварителния договор.
(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в
сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок,
общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и
обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на
забава.
(7) Окончателният договор се вписва от съдията по вписванията по
местонахождението на имота.

Чл.41 (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, въз основа на предвиждания в годишната Програма по чл.4 от тази наредба, след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.
(2) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината сключва договор.

Чл.42 (1) Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши, в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл.4 от тази наредба, след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.
(2)Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се
извърши след решение на общинския съвет, на държавата или на юридическо лице
на държавна бюджетна издръжка.
(3)Решението на общинския съвет по предходните алинеи се приема с
мнозинство ОТ общия брой на съветниците.
(4)Въз основа на решението по ал.З кметът на общината сключва договор.

Чл.43 (1) Съсобствеността върху имоти между община и физически или юридически лица се прекратява чрез:
- доброволна делба;
- продажба на частта на общината;
- изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;
- замяна на идеални части с друг равностоен имот;
- Доброволната делба се осъществява чрез:
- даване или получаване в дял на реални части от имота;
- получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с
изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално
неподеляем.
(3)Съсобствеността върху имоти между община и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, с решение на общинския съвет.

Чл.44 (1)В тримесечен срок след решението на общинския съвет по предходния член кмета на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.
(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.1 срок, кметът на общината сключва договор за продажба.
(4) Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината
може да отмени заповедта по ал. 1 и преписката се прекратява.

Чл.45 (1) В случаите на чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл39. ал.З и ал.5 от Закона за общинската собственост, кметът на общината внася предложение в общинския съвет за предоставяне на съответните права.
(2) Лицата желаещи да придобият правата по чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и
чл39, ал.З и ал.5 от Закона за общинската собственост подават молба до кмета на
общината.
(3) Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва
да придружават молбата по предходната алинея.
(4) Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за:
1. имотът за който ще се предоставя съответното право с неговите
характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на
имота.
2.нуждите, за които ще се използва имота;
3.срока за който се предоставя съответното право.
(5) На основание решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.46 /1/ Разпоредителните сделки с нежилищни имоти и вещни права – частна общинска собственост, се извършва въз основа на пазарни оценки, които са одобрени от общинския съвет и не могат да бъдат по- ниски от данъчните оценки.
/2/ Пазарната оценка се изготвя от независим лицензиран експерт. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет, след решението на общинския съвет за съответната разпоредителна сделка. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

Чл. 47 ./1/. Замяна на имот- частна общинска собственост, на право на строеж върху имот –частна общинска собстевност, или на право на строеж в полза на общината с имот, или право на строеж, собственост на държавата, на физически или юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината, или по писмено предложение на заинтересованите лица.
/2/ Замяна по ал.1 може да се извърши, като е предвидена в годишната Програма по чл.4 от тази наредба и ако отговаря поне на едно от посочените изисквания на чл.40,ал.2 от ЗОС за допустимост на замяната :
а/ при прекратяване на съсобственост между общината и трети лица;
б/ когато с влязъл в сила ПУП се предвижда отчуждаване на имоти за нужди на общината;
в/ замяната е между общината и друга община, или между общината и държавата;
г/ в други случаи, определени от закон.
/2 Кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите лица по предходната алинея. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие, кметът подготвя мотивиран доклад и го внася за разглеждане в общинския съвет.
/3/ За всяко направено предложение за замяна кметът изготвя обявление с необходимите данни за имота/ вещното право , което се публикува на интернет – страницата на общината и се поставя на определено за целта място в сградата на общината ,района или кметството, по местонахождението на общинския имот / вещно право.;
/4/ В 45 –дневен срок след публикуването на обявлението, кметът внася мотивиран доклад в общинския съвет за предложената замяна. Ако са се явили повече от един кандидати за замяната, общинският съвет може да вземе решение заменителят да се определи чрез търг или конкурс.

Глава седма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Чл.48 С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл.49 По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публично оповестен търг или публично оповестен конкурс на:
- имоти – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;
- вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване,
транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;
- земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл.50 По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на:
- нежилищни имоти – частна общинска собственост;
- вещи – частна общинска собственост.

Чл.51 По реда на тази глава се извършва чрез търг или конкурс:
- учредяване на право на строеж в случаите по чл.37,ал.1 от Закона за
общинската собственост;
- учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот
- частна общинска собственост по реда на чл.38 от Закона за общинската
собственост.

Чл.52 (1) Търгът се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:
- описание на имота;
- вида на търга – с тайно или явно наддаване;
- начална цена;
- начина на плащане и евентуални обезпечения;
- датата, мястото и часа на провеждане на търга;
- специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на
обекта;
- размера на депозита;
- други тръжни условия.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация,
условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждането на търга и
крайният срок за приемане на заявленията за участие.
(3)Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, като
задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.
(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни
члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.
(5)Определеният депозит не може да бъде по-малък от 1 на сто върху
първоначално определената цена.

Чл.53 (1)Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.
(2)Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.59,ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.54 (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:
- трима от членове на комисията по чл.59, ал. 3;
- двама кандидати или са подадени 2 молби за участие

(2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(3) Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и кмета
на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.
(4)Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се
яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена,
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
(5) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или
правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден.
(6) В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за
продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни
обекти от имуществото – предмет на търга, запазват правата си.

Чл.55 При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов търг,

Чл.56 При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

Чл.57 Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

Чл.58 (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.
(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл.59. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.60 В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.61 Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл.62 (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.
(2) Действията на комисията по провеждане на търга са публични и на тях могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.63.(1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

(2) В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието
на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или
името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално
заверено копие на документа, удостоверяваш представителната власт или
пълномощното на представителя.
(3) Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или което не
съдържа данните по ал.2 и ал.З, е недействително.

Чл.64 (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.
(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се
подреждат според размера на посочените суми.
(3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената
цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква
най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването
започва от предложената цена.
(4) Обстоятелствата по ал.1 и по чл.70, ал.1 се констатират с протокол на
комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл.65 Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената.

Чл.66 (1) Заповедта на кмета на общината по чл.72 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява на интернет – страницата на общината и в сградата на общинската администрация и кметствата на място, достъпно за всички заинтересувани лица.

Чл.67 (1) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се връчва на лицето по реда на АПК. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването на заповедта.
(2) Ако купувачът не внесе цената в срока по ал. 1, приема се, че се е отказал
да заплати предложената цена.
(3) В случая по ал. 2 за купувач се определя участникът, предложил
следващата по размер цена, но не по-късно от 14 дни от връчването на заповедта.
(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се насрочва нов търг.

Чл.68 (1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платена цена, представен от купувача, кмета на общината сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.
(2) Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на
договора.
(3) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-
предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна
част от договора.
(4) Вписването на договора се извършва от купувача, който представя
екземпляр от вписания договор в отдел „Общинска собственост“ за отписване на
имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

Чл.69. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на търга с писмено нареждане от председателя на комисията.

Чл.70. Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.71 (1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на конкурса(.В комисията могат да бъдат включени представители на юридически лица с нестопанска цел , експерти от други администрации , както и специалисти в областта на предмета на конкурса.)
(2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат:
- заплащане на определена цена;
- запазване предназначението на обекта;
- запазване или създаване на работни места;
- извършване на инвестиции;
- свързани с опазване или възстановяване на околната среда;
- по начина и срока за прехвърляне на собствеността;
- определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда
с обекта на конкурса;
- специфични технологични, технически или естетически качества на
изпълнението или крайния строителен продукт;
- други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на
сделката.
(3) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на конкурса.

Чл.72 (1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината.
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта,
съставът на комисията по провеждането на конкурса и крайният срок за приемане
на предложенията за участие.
(3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, като
задължително в нейния състав се включват юрист и икономист. ( В комисията могат да бъдат включени представители на юридически лица с нестопанска цел , експерти от други администрации, както и специалисти в областта на предмета на конкурса.)

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни
члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

Чл.73. (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.

(2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.74, ал.1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл.74. Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл.73, ал.З и:
- наименование на обекта на конкурса;
- становище и разработки по отделните условия на конкурса;
- проект за стопанско развитие на обекта;
- насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;
- цена и условия за плащане.

Чл.75. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни с заповед на кмета на общината.

Чл.76. (1) След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.
(2) Действията на комисията по провеждане на конкурса са публични и на тях могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.77. Комисията не класира участник ако установи:
- непълнота на представените документи и неспазване на изискванията,
посочени в условията на конкурса;
- че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или
системно нарушава актове на общинският съвет.

Чл.78. Въз основа на доклада по чл.78, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по реда на АПК.

Чл.79. Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършеното плащане.

Чл.80.(1) При неплащане на цената в определения срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен такъв.
(2) В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в доклада на комисията.
(З)Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в определения срок, се насрочва нов конкурс.

Глава осма
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД

Чл.81. Общинският горски фонд включва:
- гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване
собствеността върху гори и земи от горския фонд и Правилника за
прилагане на Закона за възстановяване собствеността върху гори и земи
от горския фонд;
- гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления
фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи;
- гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни
и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд,
след включване в общинския горски фонд;
- гори придобити по реда на Закона за общинската собственост;

Чл.82. Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл.83.(1) Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.
(2) Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.
(3) Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида , местонахождението, обема и сроковете им.

Чл.84. Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:
- с такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични
ползвания, утвърдени от общинския съвет;
- чрез търг или конкурс;
- чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят
специфични условия и изисквания към ползвателя;
- чрез концесия;

Чл.85. Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство „План – извлечение“ от действащия Лесоустройствен проект.

Чл.86.(1) Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл. 93, ал.2.

(2) Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да
ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплащат такса на
корен.
(3) Позволително за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд , се издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса.

Чл.87. Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионално управление на горите.

Чл.88. Общинският съвет приема:
- Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за
горене и вършината, добити от общинския горски фонд ;
- Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски
продукти, добити от общинския горски фонд ;
- Тарифа за таксите за административно – технически услуги;
- Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от
общинския горски фонд .

Чл.89. Строителство в горите и земите от общинския горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема.

Чл.90. Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общинския горски фонд се извършва от дирекция/отдел съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници.

Глава девета
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Чл. 91.(1). Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда на български физически и юридически лица и на лица от държава членка на ЕС при следните условия:
- да има влязло в сила решение на общинска служба “Земеделие и гори”- гр. Кула за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници или решение за възстановяване на собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето.
- да е извършен въвод във владение, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.
(2) Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем за срок до три стопански години или под аренда за срок до четири стопански години с възможност за продължаване до възстановяване на собствеността.
Чл.92.(1). Кметът на общината сключва договори за наем или аренда до 500 дка., а за по- голяма площ след решение на Общински съвет- Кула.
(2) Общински земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, се отдават под наем чрез търг или конкурс по реда на глава седма.
(3) Общински земеделски имоти с площ над 100 дка се отдават под наем или аренда само чрез публичен търг с явно наддаване. Отдаването под наем или аренда става без търг, ако кандидатите за наемане на гореспоменатите имоти желаят да наемат и други земеделски имоти с площ най- малко още 100 дка.
Чл.93. (1). Общински съвет – гр. Кула определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем и аренда.
(2) Общински съвет- гр. Кула определя размера на базисните наемни и арендни цени за земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ.

(3) Наемната и арендна цена на земеделската земя за конкретен земеделски имот се определя в зависимост от площта на имота, местоположение (местност, категория на земята, поливност и отстояние от населеното място, от общинския център при използване на принципите на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/2006г./.
(4) Решението на Общински съвет- гр. Кула се съобщава на населението на общината от кмета на общината и кметовете и кметските наместници на кметствата с обявление, поставено на видни места в сградата на Общинската администрация, помещения на кметството, както и населените места, в чието землище са земите. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем и аренда.
Чл.94(1). Договорите за наем се сключват от кмета на Община Кула за срок до 5 години с възможност за продължаване.
(2) Определеният наем се заплаща от наемателя в 30- дневен срок от сключването на договора. За платената сума се издава документ.
(3) Отдадените под наем земи се предават на наемателя от кмета на общината или упълномощено от него лице. За предаването се съставя протокол, подписан от двете страни.
(4) Сключените наемни договори след изтичане срока на договора продължават действието си за неопределен срок, освен ако:
- наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;
- наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение в размера на наемната цена за продължения срок на договора;
- решението на общинска служба “Земеделие и гори” се измени или отмени по реда на ЗСПЗЗ и това засяга отдадената под наем земя;
- наемодателят иска да внесе промени в условията за ползването на земята, които не се приемат от наемателя.
Чл. 95(1). Договорите за аренда се сключват от Кмета на Община Кула за срок най- малко 4/четири/ стопански години.
(2) Определената арендна вноска се заплаща от арендатора както следва:
- за първата стопанска година арендната вноска се внася в 30- дневен срок от сключването на договора;
- за всяка следваща стопанска година арендната вноска се внася до 30 септември.
(3) Договорът за аренда се прекратява:
- с изтичането на срока, за който е сключен;
- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, с нотариална заверка на подписите;
- с едностранно предизвестие, съгласно Закона за арендата в земеделието;
- при принудително отчуждаване на арендуваната земя за общински нужди по реда на ЗОС.
- поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд са:
добивът на борина, сено, кори, лико и семена;
събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна
зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни
(които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без
ползване на дървесина.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.8,ал.2 от Закона за общинската собственост/ изм. и допълнен ДВ брой 54 от 2008 г./.
§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 156/11.03.2005 год.
§ 4. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение се възлага на Кмета на Община Кула и Общински съвет- гр. Кула.

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кула с Решение №…95…../29.09.2008година и влиза в сила от 06.10.2008 год.

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.