Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КУЛА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

КМЕТА НА ОБЩИНА КУЛА – Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 95/29.09.2008г. на Общински съвет Кула.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с постъпило Предложение № Ад-15/02.03.2016г. /наш Вх.№П-02-19508/09.03.2016г./ от г-н Лилков – прокурор при Районна прокуратура гр.Кула, в изпълнение на дадени разпореждания на Върховна административна прокуратура – София и Окръжна прокуратура гр.Видин, предлагам за разглеждане и обсъждане проект на решение за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 95/29.09.2008г. на Общински съвет Кула / изм. с Решение №392/18.03.2011г. на ОбС Кула, изм. с Решение № 152/22.05.2012г. на ОбС Кула, изм. с Решение № 254/17.12.2012г. на ОбС Кула/.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет гр.Кула да вземе следното

Проект!

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и Предложение № Ад-15/02.03.2016г. на Районен прокурор при РП гр.Кула, Общински съвет гр.Кула

РЕШИ:

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Кула, както следва:
§ 1. Създава се нова Глава десета „Административно – наказателни разпоредби“ със следният текст:
ГЛАВА ДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 96 „Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди“.
чл. 97 „Който без законово основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание .“
чл. 98 “Лица, които преотстъпват за ползване на трети лица, отдават под наем или пренаемат, ползват съвместно по договор с трети лица предоставените им по реда на тази наредба имоти или вещи – общинска собственост, се наказват с глоба от 500 лв. до 2000 лв.“.
Чл. 99 „За друго нарушение на тази наредба, извън посочените в чл.97 и чл.98, на нарушителите се налага административно наказание – глоба в размер до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго“.
Чл.100 „При повторно нарушение на разпоредбите на тази наредба на нарушителите се налага глоба в двоен размер“.

Чл. 101. (1) „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Кула“.

(2) „Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Кула или от определени от него длъжностни лица“.

(3) „Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания“.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. В Преходните и Заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се създава нов § 6 :
§ 6. Настоящата Наредба се изменя на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и Предложение № Ад-15/02.03.2016г. на Районен прокурор при РП гр.Кула, след приемане на Решение на Общински съвет Кула.

Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.