Наредба ЗАРЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

ЧЛ.22, АЛ.1 ОТ ЗМСМА
ЧЛ.56, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и редът за разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности (павилиони, кабини, маси, както и други обекти на градското обзавеждане – пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други съоръжения на градската среда, монтирани външно върху фасади и покриви на сгради), наричани за краткост „преместваеми обекти”, разполагането на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти на територията на Община Кула и се определят свързаните с това функции на длъжностни лица от общинска администрация.

Чл.2./1/ Обектите и съоръженията по чл.1 не са трайно свързани с поземления имот (парцел, сграда), върху който са разположени.

/2/ Преместваемите обекти по чл.1 се разполагат на основание чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ в съответствие с правилата и нормите за устройство на територията, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.3./1/ Наредбата се прилага по отношение на всички обекти, независимо от формата на собственост и основанието на владението им, както и към временната търговска дейност на открито.

/2/ Наредбата урежда тези обществени отношения в Общината, които не са уредени от други законови актове.

/3/ В изпълнение на закона Общината издава лицензи, категоризации, патенти и други документи, касаещи специфичните търговски дейности.

ГЛАВА ІІ
СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
И ТИПОВИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.4./1/ Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински поземлени имоти се разрешава въз основа на схема, одобрена от главния архитект на град Кула на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

/2/ За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с областния управител.

/3/ Върху поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица, разполагането на преместваеми обекти се извършва на основание виза за проектиране издадена по реда на чл.140 от ЗУТ.

Чл.5. Видът, типът и архитектурното оформление на търговските съоръжения се одобряват от главния архитект на Община Кула.

Чл.6. Продажбата на сезонни стоки – мартеници, елхи, новогодишни сувенири, сладоледи и други, както и провеждането на Традиционния Кулски панаир и селските събори се извършва след еднократно писмено разрешение от Община Кула по реда на ЗМДТ.

Чл.7. Разполагането на разрешените от Закона занимателни и развлекателни игри, механизирани детски колички, задвижвани от акумулаторни батерии да се извършва след представяне на документ за ел. и противопожарна безопасност, спазени санитарно хигиенни изисквания и сключен договор или разрешение от Община Кула.

Чл.8. За създаване на трайни места за търговия на открито Общината е изградила специализиран Общински пазар.

Чл.9/1/ Разрешение за разкриване и ползване на тротоарно право за търговска дейност пред търговските обекти става с писмено разрешение от Общината по схема, одобрена от главния архитект, или издадена виза за проектиране и сключен договор за ползване на тротоарно право в пълно съответствие с действащото законодателство, уреждащо съответната търговска дейност и спазване на задължителни изисквания на общинската администрация по отношение на естетическото оформление, организацията и безопасността на движението и работното време.

ГЛАВА ІІІ
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.10./1/ Преместваемите обекти могат да бъдат:

1. по вид:
1.1. индивидуални;

1.2. типови.

2. по тип:

2.1. без връзка с терена и с мрежите за доставка на вода, енергия и др. комуникации;

2.2. свързани временно с терена (посредством временни връзки – основи и др.) и с мрежите за доставка на вода, енергия и др. комуникации.

3. по предназначение:

3.1. за търговска дейност – базарни конструкции, павилиони, сергии, маси, колички и други;

3.2. за обществения транспорт – павилиони, спирки, кабини, контейнерни бензиностанции /газостанции/;

3.3. за спорт и почивка – павилиони, тоалетни кабини, телефонни кабини, спортни, атракционни и детски съоръжения;

3.4. елементи за градско обзавеждане – пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и др.;

3.5. за осигуряване на комуникации и др. обслужващи инфраструктурата и сградите функции – антени, климатици и др.;

3.6. рекламно-информационни конструкции и табели /самостоятелни съоръжения или разположени върху сгради/;

3.7. монументално-декоративни елементи – статуи, бюстове, паметници, паметни плочи, археологически находки, лапидариуми, декоративни преградни стени /озеленени или не/, саксии, кашпи и др.;

3.8. навеси – свързани със сгради или самостоятелни конструкции
ГЛАВА ІV
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

Чл.11./1/ Преместваемите обекти, независимо от техния вид, трябва:

1. да отговарят на строителните правила и норми;

2. да съответстват на санитарно хигиенните, екологичните и противопожарни изисквания;

3. да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция от техния собственик или наемател;

4. да са съвместими с предназначението на терена;

5. да не създават рискови условия за безопасността на движение и здравето на хората;

6. да не закриват други търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него; да не закриват публични пространства (тротоари, алеи и др.).

Чл.12./1/ На фасадата, на витрината или на друго видно място на всеки обект задължително се поставят надписи на български език, указващи:

1. Наименованието и предназначението на обекта;

2. Наименованието на търговската фирма стопанисваща обекта и седалището и;

3. Фирмения знак.

/2/ Разрешава се допълнително поставяне на надписи на чужд език, както и регистрирани търговски марки и търговски знаци съгласно чл.7 от ТЗ и изискванията за рекламна дейност.

/3/ Текстът на български език трябва да е водещ и изписан с по-едър шрифт.

Чл.13./1/ На видно място на всеки обект се поставя табела с информация за работното време и почивните дни, име и фамилия на лицето, отговарящо за обекта.

/2/ Работното време и охраната на обектите се определя при спазване на изискванията на Наредба за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Кула.

Чл.14./1/ В обектите се съхраняват и предоставят при поискване от страна на контролните органи следните документи:
1. разрешение за разполагане;
2. удостоверение за ползване на преместваемия търговски обект;
3. договор за наем;
4. санитарен журнал за ХЕИ;
5. заверени здравни книжки за работещите в заведенията за обществено хранене и магазините за хранителни стоки;
6. документ за качеството и произхода на стоката от ДВСК;
7. копие от акта за съдебната регистрация;
8. копие от акта за данъчна регистрация;
9. копие от акта за платен патентен данък;
10. други документи, изискуеми от специален нормативен акт.

/2/ Съобщенията или изискванията към търговските обекти, независимо от собствеността им, се приемат от лицата, работещи в тях.

/3/ Издадените от Общината лицензи и разрешителни за упражняване на специфична търговска дейност се поставят на видно място в обектите.

ГЛАВА V

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.15./1/ Забранява се разполагането на преместваеми обекти и използването им:
1. в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;
2. в изградените общински озеленени площи.

Чл.16. Преместваемите обекти са едноетажни, с метална или дървена конструкция и със застроена площ до 40 кв.м.

Чл.17. В застроени поземлени имоти може да се разположат един или няколко преместваеми обекти при спазване на правилата и нормите по териториално и селищно устройство.

ГЛАВА VІ

РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

РАЗДЕЛ І

Разполагане на преместваеми обекти върху държавни
и общински поземлени имоти

Чл.18./1/ Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се разрешава въз основа на виза за проектиране, издадена от главния архитект на основание чл.140 от ЗУТ.

/2/ Виза за проектиране на преместваемия обект се издава след сключен договор с Община Кула за наем по реда на ЗОС – за общинските терени.

/3/ Проектната документация на преместваемите обекти по ал.1 се одобрява от главния архитект на общината след представяне на следните документи:
1. молба образец за одобряване на проект;
2. виза, съгласувана с „БТК” – клон Видин, ВиК – Видин, „Електроразпределение” – Плевен ЕАД – клон Видин;
3. договор за наем;
4. проект, съгласуван с ВиК – Видин, „Електроразпределение” – Плевен ЕАД – клон Видин, РЗ „ПАБ” – при РДВР Видин, ХЕИ – Видин и ДВСК, там където е необходимо.

Чл.19./1/ За издаване на разрешение за разполагане на преместваем обект върху имот по този раздел се представят следните документи:
1. Молба за издаване на разрешение за разполагане;
2. Документ за собственост, договор за наем с Община Кула или договор за наем със съответното ведомство;
3. Скица с виза за разполагане на преместваемия търговски обект с точни размери и отстояния;
4. Инвестиционен архитектурен проект;
5. Конструктивен проект или конструктивно становище, заверено с технически контрол;
6. Проекти по част В и К и Електро там, където е необходимо, заедно със становища за проектиране от експлоатационните предприятия;
7. Съгласуване с РЗ „ПАБ” при РДВР – Видин, ХЕИ и ДВСК там, където е необходимо.

/2/ В разрешението за разполагане на преместваемия обект задължително се посочва точния срок, за който се разрешава обекта.

Чл.20./1/ Разрешението за разполагане на преместваемия обект върху общински или държавен поземлен имот се издава за определен срок, въз основа на договор за наем с Общината или Държавата.

/2/ След издаване на разрешение за разполагане обектът се ситуира на терена от техническо лице на Община Кула на основание на протокол за дадена строителна линия и ниво.

/3/ След изтичане на срока по ал.1 преместваемият обект се премахва от собственика му за негова сметка.

/4/ При удължаване срока на сключения наемен договор се издава ново разрешение за разполагане на преместваемия обект, след представяне на старото разрешение и новия договор.

/5/ В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за разполагане се счита автоматично за изтекъл и обектът се премахва по реда на ал.3.

РАЗДЕЛ ІІ

Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени
имоти, собственост на физически и юридически лица

Чл.21./1/ Разполагане на преместваеми обекти върху поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица се извършва:
1. по искане на собственика (собствениците) на поземления имот;
2. по искане на трети лица с договор за наем със собствениците на поземления имот;
3. по искане на един от съсобствениците, с нотариално заверена декларация-съгласие от останалите съсобственици.

/2/ Върху сгради – етажна собственост, поставянето на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи се разрешава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на правилника по чл.49, ал.1 от Закона за собствеността.

/3/ Разполагането на преместваемия обект върху поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица, се разрешава въз основа на виза за проектиране, издадена от главния архитект на основание чл.140 от ЗУТ.

/4/ Проектната документация на преместваемите обекти се одобрява и разрешението за разполагането им се издава от Гл. архитект на Община Кула.

/5/ Проектната документация на преместваемите обекти се съгласува преди одобряването й от ведомства и служби по указание на одобряващия орган.

/6/ Декларация-съгласие от етажна собственост се дава по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост с нотариална заверка на подписа на председателя на етажната собственост.

Чл.22. За издаване на разрешение за разполагане на преместваем обект върху имот по този раздел се представят следните документи:
1. Молба-образец за одобряване на проект;
2. Молба за издаване на разрешение за разполагане;
3. Документ за собственост и договор за наем;
4. Скица с виза за проектиране за разполагане на преместваемия търговски обект с точни размери и отстояния;
5. Инвестиционен архитектурен проект;
6. Конструктивен проект или конструктивно становище, заверен с технически контрол;
7. Проекти по част В и К и Електро там, където е необходимо, заедно със становищата на експлоатационните предприятия;
8. Съгласуване с РЗ „ПАБ” при РДВР – Видин, ХЕИ и ДВСК там, където е необходимо.

ГЛАВА VІІ
РАЗРЕШАВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ
ОБЕКТИ

Чл.23. Разрешението за разполагане се издава безсрочно за имоти, собственост на физически и юридически лица.

Чл.24. Разрешение за разполагане в имоти общинска собственост се издава съгласно срока по договора за наем.

Чл.25. При не подновяване на разрешението за разполагане или отнемането му преместваемият обект се премахва от собственика му за негова сметка.

Чл.26./1/ Главния архитект издава удостоверение за регистрация на преместваемите обекти по чл.1 след констативен протокол на комисия за приемане, назначена със заповед на Кмета на Община Кула.

/2/ За издаване на удостоверение за регистрация се представят следните документи:
1. Молба-образец за издаване на удостоверение за регистрация;
2. Документ за собственост или договор за наем;
3. Разрешение за разполагане и протокол за линия и ниво;
4. Одобрен проект;
5. Санитарно разрешително от ХЕИ;
6. Сертификат от РЗ „ПАБ” – при РДВР – Видин;
7. Договори с експлоатационни дружества – „В и К” – Видин, „Електроразпределение – Плевен” ЕАД – клон Видин.

/3/ Удостоверението за регистрация по този раздел удостоверява спазването на нормите за безопасност на съответния обект.

/4/ Този раздел не се прилага и разрешение за ползване не се издава за преместваеми обекти по чл.10, ал.1, т.3.4; т.3.5; т.3.6. и т.3.7.

ГЛАВА VІІІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ,
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И
РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.27./1/ Контролът по приложението на тази наредба се извършва от Кмета на Община Кула или упълномощено от него длъжностно лица.

/2/ Длъжностни лица от Общинската администрация, упълномощени със заповед на кмета, съставят констативни актове за нарушенията по Наредбата.

/3/ В тридневен срок от съставяне на констативния акт по ал.2 кметът на Община Кула издава наказателно постановление, с което може да наложи глоба в размер от 100 до 500 лева, съобразно тежестта на извършеното нарушение, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг административен акт.

/4/ Със заповед кметът на Общината може да издава предписания за преустановяване на извършените нарушения в определен от него срок.

/5/ Когато нарушението е съществено, не са изпълнени предписанията по ал.4 или са налице други условия за премахване, предвидени в тази наредба, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на основание §2 от ДР на ЗУТ, като указва срок за доброволно изпълнение на заповедта.

/6/ Ако заповедта по ал.4 не бъде изпълнена доброволно в указания срок, обектът или съоръжението се премахват принудително в 30-дневен срок, от общината със съдействие на полицията за сметка на собственика му. За направените разноски се съставя констативен протокол.
/7/ Въз основа на протокола за направените разноски, Общината се снабдява с изпълнителен лист за вземанията срещу собственика на премахнатия обект или съоръжение по чл.237, б. „л” от Гражданско процесуалния кодекс.

Чл.28./1/ Преместваем обект се премахва за сметка на собственика му със заповед на Кмета на Община Кула на основание § 2 от ДР на ЗУТ и когато е изтекъл срокът за разполагането му и не е премахнат доброволно.

/2/ Преместваеми обекти с неизвестен собственик, разположени в нарушение на настоящата наредба, се премахват със заповед на Кмета на Община Кула на основание § 2 от ДР на ЗУТ в 5-дневен срок от откриването им за сметка на общинския бюджет.

/3/ По решение на Кмета на Община Кула демонтажът на незаконно разположени преместваеми обекти може да бъде възлаган и на организации извън структурата на Община Кула.

Чл.29. Санкции по реда на тази глава се налагат и на собствениците на поземлени имоти, на сгради и на председателите на етажни собствености, допуснали разполагането на преместваеми обекти в нарушение на тази наредба.

Чл.30./1/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за админ
/2/ Заповедите за премахване на преместваеми обекти по § 2 от ДР на ЗУТ подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията и влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Кула.

§ 2. Наредбата се прилага и за преместваеми обекти, разположени върху територията на Община Кула, преди приемането й.

§ 3. Собствениците на преместваеми съоръжения, които вече са разположили обектите си, са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от влизането й в сила.

§ 4. Договорите за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински имоти, сключени преди влизане в сила на тази наредба, запазват своето действие, само ако по тях са извършени редовни плащания.
§ 5. Разположените преместваеми съоръжения, които не отговарят на тази наредба и не могат да се приведат в съответствие с тях, се премахват след изтичане на срока на сключените договори по реда, предвиден в наредбата.

§ 6. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Гл. архитект на Община Кула.

§ 7. Наредбата е приета от Общински съвет – Кула с Решение № 60 взето с Протокол № 8 от 29.06.2004 година на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.56 ал.2 от ЗУТ.

Председател ОбС:

/ инж. Л. Лалов /

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.