ХАРТА НА КЛИЕНТА

10.12.2007г.
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА:
д-р МАРКО ПЕТРОВ

ХАРТА НА КЛИЕНТА
И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ОБЩИНА КУЛА

Съдържание:
1. Политика за управление на Община Кула
2. Мисия и цели на Община Кула
3. Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Кула.
4. Структура на Община Кула

________________________________________

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КУЛА
Община Кула е административно-териториална единица за осъществяване на местно самоуправление и местна политика в областта на общинската собственост, общинските финанси, местните данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея, благоустрояването и комуналната дейност, на образованието, здравеопазването,социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.
Задоволяване на потребностите на гражданите и юридическите лица на територията на община Кула чрез запазване на традиционни производства на каучуковата и шивашка промишленост, повишаване на конкурентно способността на земеделието, подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот на населението в условията на прозрачност, законосъобразност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация и в съответствие с изискванията за непрекъснато подобряване на свързаните с околната среда обстоятелства и за предотвратяване на замърсяванията в Общината, осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на рисковете за човешкото здраве за всички работещи от и за името на Община Кула.

МИСИЯ
Мисията на Община Кула е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност при административното обслужване.
2. Оптимизиране на общинското предлагане и оказване на публични услуги.
3. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.
4. Повишаване на качеството на работата по административното обслужване на Община Кула.
5. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от администрацията, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:
1. Оптимизиране на процедурите по предоставяне на услуги;
2. Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходими за извършването на административните услуги от общинска администрация;
3. Елиминиране възможните корупционни практики;
4. Създаване на добронамерена, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Кула;
5. Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в общинска администрация, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА
КУЛА
СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
Отношение 1. Ние се ангажираме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община КУЛА.
2. Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и сигнали.
3. Ние се ангажираме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.
4. Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от Община Кула административни услуги.
5. Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от Община Кула.
6. Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност.
Информация 1. Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от Община Кула административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.
2. Ако Вашите въпроси не са от компетентността на Община Кула, ние се ангажираме да Ви насочим към съответното звено или институция, които могат да Ви отговорят.
3. Всеки може да получи информация относно предоставяните от община Кула услуги от:
- Център за информация и услуги ул.”Възраждане”№ 38, община Кула.

- На телефони:
0938/ 20-20 вътр. 29 (каси);
0938/ 20-20 вътр. 26 (информация).

- Страницата на Община Кула в интернет:www=kulaminicipality.com иwww.kulabg.hit.bg

- Информационните табла:
в Център за информация и услуги.

- приемните дни със служители на общинска администрация всеки ден, без предварително записване от
8.30 – 12.00 и 13.00 – 16.30;
-Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали в:
- Книгата за мнения, предложения и забележки от гражданите;
- Интернет-страницата на Община Кула;
- писмен сигнал, подаден в кутиите във фоайетата на кметствата и в Центъра за информация и услуги;
- попълнена анкетна карта, предоставена от нас.
4. Ние се ангажираме да Ви предоставяме информация по местния РТВ.
Равнопоставеност Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.
Прозрачност 1. Ние се ангажираме да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани.
2. Ние се ангажираме да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга.
3. Вие винаги ще бъдете уведомявани за името на служителя, с когото разговаряте по телефона или в Центъра за информация и услуги.
4. Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем, като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всеки вариант.
5. Ние се ангажираме да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея.
Спазване на сроковете 1. Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас.
2. Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове.
Обратна връзка и комуникация 1. Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:
• Поща;
• Книгата за мнения, предложения и забележки от гражданите;
• Кутията ЦИУГ и във фоайетата на кметствата;
• Анкетни карти;
• Служителя за връзки с обществеността;
• Приемните дни на Кмета.
2. Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Кула.
3. Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.
Отговорност 1. Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.
2. Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение.

Уважаеми съграждани,
Всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Кула може да изрази своето мнение, предложение, жалба за неизпълнение на стандартите от нашите служители.
На всички писмено подадени молби и жалби общинска администрация отговаря писмено в 7-дневен срок от получаването на молбата/жалбата. В случаите, когато е необходима проверка, срокът на отговор е 1-месец.
/Забележка: На анонимно подадени жалби и молби не бихме могли да отговорим./
Подадените сигнали и предложения чрез:
• Анкетната-карта;
• Книгата за мнения, предложения и забележки от гражданите,
• Кутиите поставени по кметства и в ЦИУГ,относно административното обслужване в Община Кула се обобщават и се докладват всеки месец на Кмета на Община , като се представят и конкретни предложения за приемането и прилагането на предложенията, получени от Вас.

Структура на Община Кула
1. Кмет на Община, зам. кмет , секретар , кметове и кметски наместници – 11 щ.бр.
2. Гл. архитект, финансов контрольор, одитор – 3 щ. бр. извън дирекции.
3. Контролни държавни и общински органи – 3 щ.бр. (данъчни)
4. Деловодители в кметства /Старопатица, Цар Петрово, Тополовец/– 3х0,5=1,5щ.бр.
5. Обща администрация -11,5 щ.бр. в една дирекция с 2 отдела
6. Специализирана администрация – 11 щ.бр. в една дирекция с 2 отдела

Дирекция “Обща администрация”-11,5щ. бр. Дирекция “Специализирана администрация” –
11 щ.бр.

Отдел “Административно-правно обслужване” – 5,5 щ.бр.:

– Юрист – ЕАКФ
– ОМП, ГЗ и с допълнителна заповед класифицирана информация –ст.спец.
– Секретар на МКБППМН и дел.класиф.инф.
– Системен администратор 0,5бр. – ЕАКФ
– Технически сътрудник – секретарка на кмета и деловодител
- Шофьор-домакин

Отдел “Устройство на територията” – 6 щ.бр.:

-Гл. инж.,строителен контрол и инвестиционни дейности
-ТСУ-Кадастър, регулация и незаконно строителство – /ЕСФ/ ст.спец.
-ТСУ – Благоустрояване, комунални дейности и озеленяване – /ЕСФ/ ст. спец.
-Регионално развитие, планиране и екология – ЕАКФ
– Общинска собственост – надзор, актуване и разпореждане – ЕАКФ
-Планиране, разработване и управление на проекти – ЕАКФ
Отдел “ФСД” – 6 щ.бр.:
- Финансово-стопанска дейност
- Гл. счетоводител
- Старши счетоводител – ЕАКФ
- Общинска собственост-управление, събирач на местни данъци и такси – ЕСФ
- Човешки ресурси – ст.спец
- Касиер Отдел “Хуманитарни дейности и разрешителен решим” – 5 щ. бр.
-Хуманитарни дейности – образование,младежки дейности,спорт, култура и Връзки с обществеността -ЕАКФ
-Хум.д. -здравеопазване , социална политика, вероизповедания и ЕСФ
- ЕСГРАОН – / ЕСФ/ ст.спец.
- Гражданско състояние и сътрудник общински съвет – /ЕСФ/ ст. спец.
- Икономически дейности / промишленост
транспорт, търговия, земеделие/- регистрационни и разрешителни режими – ЕАКФ

ЕСФ – експерт със спомагателни функции
ЕАКД – експерт с аналитични и/или контролни функции
Обща численост на ОбА Кула – 41щ.бр. от 01.05.2006г. съгласно писмо №Ф№-22/26.05.06г. на Министерството на финансите.

Публикувано в Решения. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.