Наредба за децата от предучилищна възраст

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.1. Тази Наредба се създава във връзка с чл.59 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обн. В ДВ, бр. 79 от 13.08.2016 г.
Чл.2. С тази Наредба се регламентират условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детска градина на територията на община Кула.
Чл.3. (1) Община Кула гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:
1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
2. Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. Равен достъп до образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на педагогическия процес;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. Ангажираност на Община Кула по въпросите на предучилищното образование.
Чл.4. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и опазване на физическото и психичното му здраве.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА
Чл.5. (1) В съответствие с чл.56 от ЗПУО предучилищното образование се осъществява от детската градина в община Кула, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.
(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
(3) В съответствие с чл. 57 от ЗПУО децата постъпват в детска градина на територията на община Кула не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(4) В детската градина в община Кула могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на две годишна възраст и по-малки, в яслената група към детската градина.
Чл.6. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. Първа възрастова група – 3-4 годишни;
2. Втора възрастова група – 4-5 годишни;
3. Трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
4. Четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищно образование.
Чл.7. Децата от възрастовите групи по чл.6 (1) в зависимост от броя им се разпределят по групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от децата в съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разно възрастова група.
(3) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл.60 от ЗПУО и държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.
(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл.60 от ЗПУО, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.
ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ОБЩИНА КУЛА
РАЗДЕЛ 1
ПОСТЪПВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл.8.(1) За предучилищно образование в общинските детски градини се приемат и записват деца въз основа на писмено заявление по образец /предоставя се от директора на детската градина/.
(2) Писмените заявления за прием на деца в детската градина се подават препоръчително от 1 април до 31 май на всяка календарна година, за да се формират групите в детската градина, но може да се подават и през цялата календарна година. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Копие от акта за раждане на детето.
2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина.
4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
5. Данни от личния лекар, че на детето да извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
7. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива.
(3) Деца, на които не са извършени задължителни имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, като обстоятелството се удостоверява с документ.
Чл.9. За намаление с 50 на сто от размера на таксата за ползване на детска градина, освен документите по чл.8. ал.2 родителите представят допълнителни документи, съгласно общинска наредба за местните данъци и такси.
Чл.10. Приемът на документи се извършва от директора на детската градина или упълномощено от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление в входящия регистър с пореден номер.
Чл.11.(1) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година.
(2) При съществуваща възможност деца в подготвителните групи на детската градина постъпват и преди посочения срок.
Чл.12.(1) По силата на чл.192 от ЗПУО в група в детската градина може да се обучават до 3 деца със СОП.
(2) В случаи, когато на територията на населеното място няма друга група, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със СОП в дадена група може да бъде по-голям след разрешение на Началника на РУО – Видин.
Чл.12. Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.
Чл.13. Постъпването на децата за предучилищното образование в община Кула се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 5 от тази Наредба.
РАЗДЕЛ 2
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА
Чл.14 (1). Децата в общинската детска градина може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година, след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците до директора на детската градина.
(2) Преместването на дете от една в друга детска градина е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина.
(3) Преместването се извършва с Удостоверение за преместване.
Чл.15. За извършеното преместване писмено се информира ресорният експерт в Община Кула, ангажиран с общинските политики в сферата на образованието.
Чл.16. Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец 2.
Чл.17. на основание чл.327 ал.2 от ЗПУО родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева.
РАЗДЕЛ 3
ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В ОБЩИНА КУЛА
Чл.18. Децата се отписват от детска градина:
1. По желание на родителите/настойниците със заявление до директора.
2. При постъпване в друга детска градина/училище със задължително предучилищно обучение.
3. При постъпване в първи клас в училище.
Чл.19. Завършването на подготвителна група и постъпването на дете в първи клас се удостоверява с Удостоверение за задължително предучилищно образование.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детската градина в община Кула е разработена на основание чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.17, ал.1 т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба номер 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, в сила от 01.08.2016 г.
§2 Контрол по спазване на Наредбата се осъществява от Дирекция „Специализирана администрация“ в Община Кула.
§3 Наредбата за реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в ДГ в община Кула се публикува на сайта на Община Кула, на видно място в детска градина „Звънче“ – гр. Кула с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина.

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.