Обявление за длъжност Старши юрисконсулт

ГР. KУЛА – 3 800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3-22-24, e-mail : Obshtinakula@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за държавен служител
Община Кула, гр.Кула, ул.”Възраждане”№38, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-18- 80 /05.05.2017 г. на Кмета на община Кула

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за една длъжност Старши юрисконсулт в Община Кула.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 минимална образователна степен необходима за заемане на длъжността – висше образование, минимална степен: магистър;
 професионална област – специалност право
 минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 минимален професионален опит за заемане на длъжността – 1 година;
2. Допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
 компютърни умения: MС Office пакет
 аналитична компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност, умение за работа в екип;
 умения за изготвяне на становища и други писмени документи;
 познаване на нормативната база.
3. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Документ за придобита юридическа правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобитият ранг като държавен служител;
- Автобиография – CV формат.
5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в срок до 23.05.2017год. в Деловодството на Общинска администрация – Кула , на адрес ул.”Възраждане” № 38, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00ч.
Ден на публикуване на обявлението 11.05.2017год.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт, не се регистрират.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на община Кула – www.obshtina-kula.com/ и на информационните табла в ЦУИГ при Община Кула.

7. Описание на длъжността: осъществяване на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт, както и изразяването на становища или разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на община Кула. Съгласува по компетентност актове, проекти, писма, договори, заповеди и др. на администрацията. Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд. Изготвяне на документация за обществени поръчки по ЗОП.
8. Размер на основната заплата за конкурсната длъжност – от 460 до 1150 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

,

Орган по назначаване:

Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.