Протокол № 26 от проведено заседание на Общински съвет -Кула на 24.04.2017

П Р О Т О КО Л
№ 26

Днес, 24.04.2017 година от 13:30 часа се проведе редовно Заседание на Общински съвет Кула.
Заседанието бе открито в присъствието на единадесет общински съветници.
Заседанието бе открито и водено от Председателя на Общински съвет Кула – д-р Димитър Цанков.
В Заседанието взеха участие –кмет, зам.кмет, директори дирекции, специалисти от ОбА, кметове на кметства, кметски наместници исекретар НЧ „Светлина – 1932“ – с. Тополовец.
На основание чл. 27, ал.5 от ЗМСМА в края на протокола е поместена таблица с поименното гласуване на общинските съветници при вземане на решенията от заседанието на Общинския съвет.
С 11 гласа “ за “ Общинските съветници приеха Заседанието да протече при следния

ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Разглеждане писмо под № П-02-21479 от 06.04.2017год. от инж. Поля Средкова –Директор ОП „ БКС-Кула“ относно приемане на отчет за дейността на общинско предприятие „ БКС – Кула“ за 2016 година и отчет за изразходваните средства през 2016 година от ОП „БКС – Кула“.
2. Разглеждане предложение от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № 1533 от 10.04.2017год. относно подпомагане с финансови средства организацията и провеждането на абитуриентски бал на учениците от 12-ти клас на СУ „Васил Левски „ на 26.05.2017 година.
3. Разглеждане докладна записка от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № 1535 от 11.04.2017год. относно актуализация на План-сметка за необходимите разходи за: събиране, транспортиране на битовите отпадъци в депо, тяхното обезвреждане, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване на територията на Община Кула за 2017 г., приета с Решение №134 от 21.12.2016 г.
4. Разглеждане докладна от д-р Димитър Цанков – Председател на Общински съвет Кула под №1538 от 21.04.2017 г. относно прегласуване приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на територията на община Кула, в следствие на връщане за ново разглеждане от Областния управител на област Видин на Решение номер 164, взето с протокол номер 25 от 28.03.2017 г. на ОбС – Кула като незаконосъобразно.
5. Разглеждане предложение от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № П-02-21548 от 21.04.2017год. относно отпускане на сумата 500 лева за отбелязване 85 годишнината от основаването на НЧ „Светлина – 1932“ – с. Тополовец.
6. Разни.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

По т.1. Разглеждане писмо под № П-02-21479 от 06.04.2017год. от инж. Поля Средкова –Директор ОП „ БКС-Кула“ относно приемане на отчет за дейността на общинско предприятие „ БКС – Кула“ за 2016 година и отчет за изразходваните средства през 2016 година от ОП „БКС – Кула“.
Изказаха се:д-р Цанков, д-р Владимиров
На основание чл.17, ал.1, т.1, чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, въввръзка счл.15, т.7 и чл.21 от Наредбазасъздаване, управление и контрол на общинските предприятия, Общинскисъветприе

РЕШЕНИЕ № 165

Приема за сведениеотчета за дейността на ОП „БКС – Кула“ за2016 година и отчет за изразходваните средства през2016 година отОП„БКС – Кула“, съгласноПриложения № 1, № 2 и №3, неразделначастотнастоящоторешение.
Решението се прие с 11 гласа „за“.

По т.2. Разглеждане предложение от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № 1533 от 10.04.2017год. относно подпомагане с финансови средства организацията и провеждането на абитуриентски бал на учениците от 12-ти клас на СУ „Васил Левски „ на 26.05.2017 година.
Изказаха се:д-р Цанков
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №166

1. Подпомага със сумата от 1200 /хиляда и двеста лева/ СУ „Васил Левски“-гр.Кула за организиране и провеждане на абитуриентски бал на 26 май 2017г.
2. Средствата да се осигурят от бюджетния резерв в „Местни дейности“ на Община Кула.
Решението се прие с 11 гласа „за“.

По т.3. Разглеждане докладна записка от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № 1535 от 11.04.2017год. относно актуализация на План-сметка за необходимите разходи за: събиране, транспортиране на битовите отпадъци в депо, тяхното обезвреждане, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване на територията на Община Кула за 2017 г., приета с Решение №134 от 21.12.2016 г.
Изказаха се:д-р Владимиров, д-р Цанков
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №167
Актуализира план-сметка за 2017 година, включваща необходимите разходи за събиране, транспортиране на битовите отпадъци в депо, тяхното обезвреждане, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване на територията на Община Кула за 2017 година, приета с Решение №134 от 21.12.2016 година, съгласно Приложение №1.
Решението се прие с 11 гласа „за“.
По т.4. Разглеждане докладна от д-р Димитър Цанков – Председател на Общински съвет Кула под №1538 от 21.04.2017 г. относно прегласуване приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на територията на община Кула, в следствие на връщане за ново разглеждане от Областния управител на област Видин на Решение номер 164, взето с протокол номер 25 от 28.03.2017 г. на ОбС – Кула като незаконосъобразно.
Д-р Димитър Цанков – във връзка със Заповед РД-25-11/06/04.17 г. на Областния управител на Област Видин, с която Решение 164/28.03.17 г. на ОбС – Кула е върнато като незаконосъобразно за ново обсъждане от Общинския съвет, като се спази процедурата по чл.45, ал.7 от ЗМСМА бе проведено обществено обсъждане на проекта .
При спазване процедурата по чл. 45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.59 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ №168
1. Отменя Решение № 164, взето с Протокол №25 от 28.03.2017 година на Общински съвет –Кула.
2. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детска градина на територията на община Кула,съгласно Приложение №1.
Решението се прие с 11 гласа „за“.

По т.5. Разглеждане предложение от д-р Владимир Владимиров – Кмет на Община Кула под № П-02-21548 от 21.04.2017год. относно отпускане на сумата 500 лева за отбелязване 85 годишнината от основаването на НЧ „Светлина – 1932“ – с. Тополовец.
Изказаха се:д-р Цанков, д-р Владимиров
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет прие

РЕШЕНИЕ №169
1. Одобрява отпускането на сумата от 500 лева за организиране и провеждане на тържество по случай 85 годишнината от основаването на НЧ „Светлина – 1932“ – с. Тополовец.
2. Средствата да се осигурят от бюджетния резерв на Община Кула.
Решението се прие с 11 гласа „за“.

По т.6. Разни.
Няма постъпили материали за разглеждане и обсъждане.

Таблица с поименно гласуване на Общинските съветници

име Дневен ред Т.1. Т.2. Т.3. Т.4. Т.5
Димитър

Цанков

+ + + + + +
Ася Йотова-Стоянова + + + + + +
Ваньо

Недков

+ + + + + +
Кирил

Велков

+ + + + + +
Диана

Николова

+ + + + + +
Йордан

Дотов

+ + + + + +
Николай

Ненов

+ + + + + +
Гергана Георгиева + + + + + +
Илонка

Мишева

+ + + + + +
Вероника Петрова + + + + + +
Николай

Йончев

+ + + + + +

ЛЕГЕНДА + – ЗА
- – ПРОТИВ
○ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
След изчерпване на дневния ред Заседанието бе закрито в 14. 10 часа.

Протоколчик: Юрист:
/ К. Дичова / / Пламен Стефанов /

Председател ОбС:
/ Д-р Димитър Цанков /

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.