Покана за обществено обсъждане

Община Кула Ви кани да присъствате на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Кула с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Кула ще се проведе на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на Община Кула“ е по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми (Наредбата за ЕО).

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 13.03.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в салона на Община Кула, гр.Кула, ул.“Възраждане“ №38.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Сливен и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в стая №5 в сградата на Община Кула, както и на интернет страницата на Община Кула:http://obshtina-kula.com/bg/

Разчитаме на Вашето присъствие и активна позиция.

С уважение,
Кмет на Община Кула

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.