Приложения и документи по ОПАК

Приложения PDF

- Приложение 1 PDF

- Приложение 2 PDF

Образци и указания

- Административни сведения

- Декларация Образец №2

- Декларация Образец №3

- Декларация Образец №4

- Декларация Образец №4а

- Декларация Образец №6

- Декларация Образец №7

- Декларация Образец №8

- Декларация Образец №9

- Декларация Образец №10

- Автобиография, Образец №5

- Д О Г О В О Р за възлагане на обществена поръчка, Образец №11

- Ценова оферта, Образец №12

- Предложение за изпълнение на поръчката, Образец №13

- Оферта, Образец №14

- Общи условия

- Техническа спесификация

- Методика за определяне комплексната оценка на офертите

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.