Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула“ Проект № BG16M1OP002-2.010-0017

Прессъобщение Депо Кула

Публикувано в Проекти. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.