Проект на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Кула за периода 2021-2028 г

В изпълнение на Закона за управление на отпадъците и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Кула започна разработването на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Кула за периода 2021-2028 г.

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на община Кула, в съответствие с чл. 52, ал. 2 от ЗУО.

Програмата за управление на отпадъците на община Кула е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) за период, който съвпада с периода на действието му, като се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

Участието на гражданите и бизнеса в процеса по изработването на програмата е изключително важно и би гарантирало нейното качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Вашите мнения и предложения по проекта на програмата може да дадете писмено на адреса на община Кула – гр.Кула, ул.Възраждане“ №38, както и на e-mail: obshtinakula@abv.bg!

ПУО Кула 2021-2028_проект нов

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.