Оперативна програма „Административен капацитет“


На 19.11.2012 г. се подписа Договор № ОПАК-2 между община Кула и „ЕКОРИС Саут Ийст Юроп” ЕООД с предмет: „Подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула” по проект с регистрационен номер А10-13-13/11.11.2010 г. – „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула”, финансиран изцяло от Оперативна програма „Административен капацитет”, Договор № А10-13-13 от 08.02.2012 година., по приопитетна ос І, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

Обхватът на предмета на договора се състои от следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Анализ на социално-икономическото състояние на община Кула” за изпълнение на Дейност 1 „Провеждане на социологическо проучване, във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин”.
Обособена позиция № 2 “Разработване на програма за реализация на общински план за развитие и разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 г. – 2020 г.” за изпълнение на Дейност 2„Изготвяне на програма за реализация на общински план за развитие на община Кула, в съответствие с областната стратегия за развитие” и Дейност 3 „Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Кула (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация”.
Обособена позиция № 3 “Подготовка за разработване на: Стратегия за управление на общинската собственост и Стратегия за развитие на туризма в община Кула” за изпълнение на Дейност 5 „Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост на община Кула” и Дейност 6 „Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на общинска Стратегия за развитие на туризма на община Кула” от проекта.
Очаквани резултати от изпълнението на Договор № ОПАК-2 / 19.11.2012 година:
- Високо ниво на информираност на обществеността, относно общинските стратегии и план за развитие, както и постигане на прозрачност при действията на общинската администрация в процеса на тяхната реализация. Включване на представители на СГО в процеса на идентифициране и формулиране на политики, както и в процеса на контрол на тяхната реализация;
- Разработена програма за реализация на общинския план за развитие. Идентифицирани 4 (четири) проекта от програмата, които ще бъдат разработени до степен на готовност „избор на изпълнител/инвеститор” състояща се в наличието/изготвянето на съответните правни, финансови и маркетингови анализи, вкл. и работни проекти в съответствие със ЗУТ;
- Разработени Вътрешни правила за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие и изпълнението на политики. Приемане на правилата на сесия на общинския съвет и възлагане на изпълнението им, посредством заповед на кмета;
- Събрана статистическа информация относно вида, стойността и разпоредителните права на наличните обекти общинската собственост. Подготвен анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за оптимизация на нейното управление;
- Идентифицирани потенциални туристически обекти и изготвени анализ и оценка на туристическия потенциал на общината, базата за настаняване (къщи за гости), възможностите за активен маркетинг, потенциални туристически потоци, нуждата от реновация или реставрация на културните и исторически обекти;

Публикувано в ОПАК. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.