Решение по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 19”б” на ПЗР на Закона за общинската собственост и Закона за изменение и допълнение на закона за общинската собственост (обн. – ДВ, бр. 91 от 2012 г.), Общински съвет гр.Кула

РЕШИ:
Изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. Чл.1 се изменя така (в сила от 01.01.2013 г.):
Чл.1 ”С тази наредба се определя редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници, при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство”.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения (в сила от 01.01.2013 г.):
Чл. 4, ал.1 се изменя така: ”За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината приема Програма в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие, която съдържа”:

Чл.41, ал.1, подточка б) се изменя така: ”описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия”;
§ 3. Чл.18, ал. 2 се изменя така (в сила от 01.01.2013 г.):
Чл.18, ал.2. ”Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията на глава осма, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице”.
§ 4. В чл. 45 „а” се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „може да“ се заличават, а след думата „учредява“ се добавя „без търг или конкурс“.
2. В ал. 6 думите „може да“ се заличават, а след думата „учредява“ се добавя „без търг или конкурс“.
§ 5. В чл. 45 „в”, ал. 4 думите „може да се учреди“ се заменят със „се учредява без търг или конкурс“.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 6.В Преходните и Заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се създава нов § 5 :
§ 5. Настоящата Наредба се изменя във връзка с § 19”б” на ПЗР на Закона за общинската собственост / Обн.ДВ, бр. 45 от 2012 г../ и ЗИД на ЗОС (обн.ДВ, бр. 91 от 2012 г.), след приемане на Решение на Общински съвет Кула.

Публикувано в Решения. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.