Решение на Общински съвет за такси

Р Е Ш Е Н И Е :

„На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67 от ЗМДТ Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено ползване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа за 2013 година съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

2. Определя следните размери на такса за битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия за 2013 година, както следва:

2.1. 3.00 промила върху данъчната оценка за жилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия в гр.Кула, чиято данъчна оценка е над 5 000 лева . По видове услуги същата да се разпредели както следва:

-сметосъбиране и сметоизвозване 1.80 промила
-обезвреждане на битови отпадъци в депа 1.00 промила
-чистота на териториите за обществено ползване 0.20 промила

2.2. 15,00 лева за жилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия в гр.Кула, чиято данъчна оценка е под 5 000 лева. По видове услуги същата да се разпредели, както следва:
-сметосъбиране и сметоизвозване 9,00 лева
-обезвреждане на битови отпадъци в депа 5,00 лева
-чистота на териториите за обществено ползване 1,00 лева

2.3. 3.00 промила върху данъчната оценка за жилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия в съставните села на общината. По видове услуги същата да се разпредели както следва:

-сметосъбиране и сметоизвозване 1.80 промила
-обезвреждане на битови отпадъци в депа 1.00 промила
-чистота на териториите за обществено ползване 0.20 промила

3. Определя следните размери на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията за 2013 година:

3.1. В левове в зависимост от вида и броя на декларираните до 30.11.2012 година съдове за битови отпадъци на предприятията на цена на съд е както следва:

• Кофа тип „Мева” – 0.110 куб.м 46,44 лева
• Контейнер тип „Бобър” – 1.1 куб.м 464,40 лева
• Контейнер 4 куб.м 1 671,84 лева

3.2. Когато предприятието не е подало декларация в установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове или когато не могат да се установят вида и броя на използваните съдове, то заплаща такса в размер на 8.00 промила върху данъчната оценка. Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, определена съгласно приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси. По видове услуги таксата да е, както следва:

-сметосъбиране и сметоизвозване 4.00 промила
-обезвреждане на битови отпадъци в депа 3.00 промила
-чистота на териториите за обществено ползване 1.00 промила

4. За жилищни и нежилищни имоти извън районите, в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци не се заплащат определените промили за услугите сметосъбиране и сметоизвозване.
5. За 2013 година първа вноска на таксата за битови отпадъци се заплаща от 1 март до 30 юни..
6. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Публикувано в Решения. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.