Наредба за извършване на търговска дейност

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Кула.
Чл.2. (1) Търговски обекти по смисъла на тази наредба са:
1. Обекти за търговия с хранителни стоки;
2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;
3. Заведения за хранене и развлечения;
4. Средства за подслон и места за настаняване;
5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и др./;
6. Бензиностанции и газстанции;
7. Складове за търговия на едро;
8. Аптеки, дрогерии;
9. други обекти, предвидени в нормативен акт;
(2) Търговски обекти са и преместваемите обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ, в които се извършва търговска дейност.

Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Чл.3. (1) Търговецът е длъжен да постави в близост до входа на търговския обект следната информация:
1. фирмата и адреса на управление на търговеца;
2. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;
3. работното време на търговския обект.
(2) Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.
(3) Обявеното работно време е задължително за търговеца.
(4) На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги.
Чл.4. (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
(2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.
(3) Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.
(4) Търговецът няма право да отстранява или да променя етикета, маркировката или друга информация, дадена от производителя или вносителя, ако с това свое действие ще подведе потребителите.
Чл.5. При предлагането на стоки освен етикети могат да се използват и други средства за информиране на потребителите, които да поясняват и допълват данните от етикета, ако това се изисква от съответните нормативни актове.
Чл.6. Всеки търговец предварително поставя на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена.
Чл.7. (1) Продажната цена и цената за единица мярка на стоките и услугите трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.
(2) Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове.
(3) Цената се обявява за съответната мерна единица и разфасовката, ако е различна от нея, или за брой.
(4) В търговския обект обявената продажна цена и цената за единица мярка трябва да включват:
1. данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, и
2. цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от търговеца.
Чл.8. Търговецът може предварително да информира потребителя за готовността си да преговаря за отстъпка от размера на обявената цена или на някои от обявените й елементи.
Чл.9. (1) Всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо изготвянето на ценоразпис във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й.
(2) Ценоразписът трябва да е недвусмислен и лесен за четене и разбиране.
Чл.10. Търговецът е длъжен да издава документ за извършената продажба, който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.
Чл.11.(1) Търговецът осигурява необходимите сертификационни и стандартизационни документи за всички стоки преди пускането им в продажба.
(2) При установено отклонение от стандартизационните документи или изтичане срока на годност, търговецът е длъжен да спре стоките от продажба и да ги извади от търговския оборот. Повторното им предлагане за продажба може да стане само с писмено разрешение на компетентните контролни органи.
Чл.12. Лицата, упражняващи търговска дейност в обекти на територията на Община Кула, са длъжни:
1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
2. да спазват действащите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.

Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I
Общи условия

Чл.13. (1) Търговска дейност на открито е търговията на публични места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
(2) Не е търговска дейност на открито разнасянето по домовете на закупена или поръчана стока.
Чл.14. (1) На територията на община Кула не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито:
1. стоки, които могат да бъдат опасни за здравето;
2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
3. петролни продукти и дериватите им;
4. вино и спиртни напитки;
5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.
(2) Разпоредбите на чл. 4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.10 и чл.11 се прилагат и за търговската дейност по чл. 13, ал.1.
Чл.15. Търговска дейност на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място, издадено от кмета на общината.

Раздел II
Ред и условия за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито

Чл.16. Кметът на Община Кула определя със заповед местата, видовете съоръжения и вида на търговската дейност, която ще се извършва на тях по схеми, одобрени от главния архитект на общината.
Чл.17. (1) Разрешението по чл.15 се издава въз основа на заявление, подадено до кмета на общината.
(2) Към заявлението се прилагат копия от документи, на които търговецът се позовава.
(3) Документите по ал.2 могат да бъдат заменени с декларация.
Чл.18. (1) Разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито се издава за срок до 1 (една) година.
(2) В разрешението се посочва търговецът или лицето, което го представлява, видът на търговската дейност, срок, място, заета площ.
Чл.19. При провеждане на обществени, спортни и други мероприятия с общоградски характер кметът на Община Кула или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешения за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито след представяне на документите по чл.17, ал.2 или ал.3.
Чл.20. Търговска дейност на открито трябва да се извършва:
1.На точно определеното място.
2.При разполагане на работните съоръжения така, че да не затрудняват пътникопотока и безопастността на движението.
3.При подържане чистота на територията на обекта и прилежащите площи.
4. При издадено разрешение и платена такса.
Чл.21. Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:
1. разрешение за ползване на място за извършване на търговска дейност на открито;
2. копие от документа за произход на стоките;
3. документи, изискуеми по други нормативни актове.
Чл.22. За ползване на място за извършване на търговска дейност на открито търговецът заплаща такса, определена от Общински съвет.
Чл.23. Разрешението за ползване на място, може да се отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.24. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Кула или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Проверки на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Община Кула се извършват от служители на общинска администрация, упълномощени със заповед от Кмета на Община Кула.
Чл.25. (1) При констатирани нарушения упълномощените от кмета на общината длъжностни лица съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(3) Контролните органи по чл.24, ал.2 могат да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на наредбата.
(4) Длъжностните лица по чл.24, ал.2 имат право:
1. на свободен достъп в търговските обекти;
2. да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол.
Чл.26 За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 1000 лв.
Чл.27. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 191, ал. 3 от Закон за защита на потребителите и Глава ІІІ, Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси.
§2. Указания по тълкуването и прилагането на наредбата се дават от Кмета на Община Кула.
§3. Наредбата е приета от Общински съвет Кула с решение №……… на ……….година.

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.