Наредба

НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ (в сила от 01.01.2013 г.)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ С тази Наредба се определят условията и редът за упражняване на правата на собственост на Община Кула в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
/2/ В наредбата се уреждат:
1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.
Чл.2. Общински съвет Кула упражнява правата на собственост в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите приложими нормативни актове.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл.3. По реда на този раздел се образуват, преобразуват и прекратяват търговски дружества с общинско участие.
Чл.4. /1/ Дружествата по чл.4 могат да бъдат:
1.Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност – ЕООД;
2.Еднолични акционерни дружества – ЕАД;
3.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от дяловете- ООД;
4.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от акциите – АД.
/2/ Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.
/3/ Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
/4/ Дружествата по тази Наредба са юридически лица, чиято дейност се основава на Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България и решенията на Общински съвет Кула.

Чл.5. /1/ В дружествата по чл.4, ал.1, т.1 и т. 2 общината е едноличен собственик на капитала.
/2/ Дружествата по чл.4, ал.1, т.1 и т.2 не отговарят за задълженията на общината и дяловете им не могат да бъдат запорирани за задължения на общината.
/3/ Дружествата по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 отговарят за задълженията си със своето имущество, а община Кула до размера на своето дялово участие.
Чл.6. Общинският съвет Кула по предложение на Кмета на общината или общински съветник взема решение за:
1.Участие на общината като съдружник в търговските дружества.
2. Учредяване на еднолично търговско дружество.
3.Прекратяване на участието на общината, като съдружник в търговски дружества.
4.Преобразуване на търговски дружества с общинско участие.
Чл.7. /1/. Решението за образуване и преобразуване на търговско дружество включва:
1. Седалището и адреса на управление на дружеството;
2. Предмета на дейност на дружеството и срок ако такъв се предвижда;
3. Капитала на дружеството;
4. Броя на акциите или дяловете, на които се разпределя капитала и номиналната им стойност.
5. име (ЕИК) на съдружниците
6. Размера на дела на всеки съдружник
7. Управление и начин на представителство
/2/ Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в Търговския закон, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по чл.4, ал.2.
/3/ За имотите и вещите предмет на непаричната вноска се изготвят пазарни оценки. Оценките се одобряват от Общински съвет Кула, като за недвижимите имоти не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон не установено друго;
/4/ Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет. Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението на общински съвет и се управляват по ред, определен от общинския съвет.
/5/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.
/6/ Началната тръжна или конкурсна цена не може да бъде по ниска от базисните наемни цени определени от Общински съвет Кула за отдаване под наем на общински недвижими имоти и вещи.
Чл.8. При приемане на решение за образуване или преобразуване на търговско дружество общинският съвет приема и Учредителен акт за дружествата с ограничена отговорност или Устав на акционерното дружество.

Чл.9. /1/ В търговските дружества, в които Община Кула е акционер или съдружник, представителите й в общото събрание на дружеството се определят с решение на Общинския съвет.
/2/ В дружествата с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, Общинският съвет взема решение за:
1.Изменение и допълване на дружествения договор;
2.Приемане и изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5.Решение за допълнителни парични вноски;
6.Решение за участие в други дружества;
7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.
8.Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.
/3/ В акционерните дружества, в които общината е акционер, общинският съвет взема решение за:
1.Изменение и допълване устава на дружеството;
2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.
4.Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.10. /1/ Органи на управление на еднолични търговски дружества с общинско участие са:
1.Едноличния собственик на капитала – община Кула, чрез Общинския съвет Кула;
2.Управителят при ЕООД, Съвет на директорите при ЕАД.
/2/ Органите за управление се избират от Общински съвет Кула.
Чл.11. /1/ Едноличните акционерни дружества с общинско имущество имат едностепенна система на управление.
/2/ Броят на членовете на съвета на директорите се определя с устава на дружеството.
/3/ Контролът върху дейността им се осъществява от Общинския съвет.
Чл.12. Органите за управление на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, се формират при условията и реда на Търговския закон.
Чл.13. Общински съвет Кула приема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.14. Общински съвет Кула, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД:
1.Образува, преобразува и прекратява дружества;
2.Взема решения за закриване на дружества или части от тях;
3.Изменя и допълва учредителния акт или устава на дружеството;
4.Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5.Взема решения за допълнителни парични вноски;
6.Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски дружества;
7.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8.Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи;
9.Избира и освобождава управителя и го освобождава от отговорност;
10.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11.Приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата;
12.Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
13.Дава съгласие за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на стойност, които надхвърлят 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.
14. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях.
15. Дава съгласие за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица.
16. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или учредителния акт.
Чл.15. Предложения до Общински съвет Кула за вземане на решения по чл.14, могат да правят кмета на общината, общински съветници и управителите на търговските дружества.
Чл.16. Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приетите от едноличния собственик на капитала, учредителен акт, решенията на общинския съвет, както и договора за управление.
Чл.17. Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност вземат решения по всички въпроси на управление на Дружеството, с изключение на посочените в чл.14.
Чл.18. /1/ Управителите задължително информират Кмета на общината и Председателя на Общински съвет Кула за решенията си относно:
1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;
2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;
3.Сключване на договори за наемни отношения.
/2/ Информирането става в писмена форма в срок от седем дни.
Чл.19. Община Кула като едноличен собственик на капитала има право:
1.Да участва в разпределението на печалбата на дружеството;
2.Да бъде осведомявана за хода на работите в дружеството;
3.Да има свободен достъп до документацията на дружеството;
4.На ликвидационен дял;
5.Да се ползва с приоритет от дейността на дружеството.
Чл.20. Общински съвет Кула, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични акционерни дружества:
1.Изменя и допълва устава на дружеството;
2.Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3.Преобразува и прекратява дружеството;
4.Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5.Освобождава от отговорност Съвета на директорите;
6.Разрешава издаването на облигации;
7.Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8.Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
9. Приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;
10. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
11. Дава съгласие за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на стойност, които надхвърлят 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.
12. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях
13.Взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
14. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност по закон и устав.
Чл.21. /1/ Съветите на директорите задължително информира Кмета на общината и Председателя на Общински съвет Кула за решенията си относно:
1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;
2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;
3.Сключване на договори за наемни отношения.
/2/ Информирането става в писмена форма в седемдневен срок.
Чл.21. Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството без посочените в чл.20, освен ако в Устава на дружеството не е предвидено друго.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.22. /1/ Сключването на договори за разпореждане с дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, освен ако в специален нормативен акт е предвидено друго или е определен друг ред.
/2/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, освен ако в специален нормативен акт е предвидено друго или е определен друг ред.Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.
Чл.23./1/ Обектите за разпореждане или отстъпване право на ползване се определят след вземане на решение от Общински съвет Кула, когато се отнасят за повече от 5 % от балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието към 31 декември на предходната година.
/2/ Обектите на разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи до 5 % от балансовата им стойност към 31 декември на предходната година, както и договорите за наем, се съгласуват от Кмета на Общината в писмена форма.
/3/ Договорите се сключват по реда на Закона за общинската собственост и наредбите на Община Кула, освен ако в специален нормативен акт е предвидено друго или е определен друг ред.
Чл.24. Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества.
Чл.25. Застрахователните вноски за имотите и вещите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите, а в случаите на публично-частно партньорство – за сметка на определения в договора партньор.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

Чл.26. Община Кула и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.

Чл.27. Решението за учредяване или участие в търговски дружества по чл.26, както за прекратяване участието в тях, се взема от Общински съвет Кула.
Чл.28. Представителите на общината в търговските дружества, в които тя е акционер или съдружник, както и тяхната промяна, се определя с решение на Общинския съвет.
Чл.29. Представителите на общината в търговски дружества по чл.26 защитават нейните интереси в осъществяването на дейността им.
Чл.30. Представителите на общината в търговски дружества по чл.26 изготвят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата, която се предоставя на Кмета на общината и Председателя на Общински съвет Кула.
Чл.31. /1/ Когато се констатира виновно неизпълнение на задълженията им или действия против интересите на общината, Кметът предлага на общинския съвет да се отстрани представителя й.
/2/ В случаите по ал.1 общинският съвет на следващото си заседание определя нов представител.
Чл.32. За приемане на решения относно избор или промени в състава на управителните органи, освобождаването им от отговорност в търговски дружества, в които Община Кула притежава над 50 % от дяловете или акциите, Общинският съвет предварително упълномощава представителите на общината в общите им събрания.
Чл.33. В дружествата с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, лицата, представляващи общината в общото събрание на съдружниците вземат становище, предварително съгласувано с кмета на общината и след решение на ОбС, по следните въпроси:
1.Изменяне или допълване на дружествения договор;
2.Приемане или изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник;
3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5.Решение за допълнителни вноски;
6.Решение за участие в други дружества;
7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.
8.Други въпроси, предоставени в тяхната компетентност от нормативен акт или учредителния акт.
Чл.34. В акционерните дружества, в които Община Кула е акционер, лицата, представляващи общината в общото събрание на акционерите вземат становище, предварително съгласувано с кмета на общината и след решение на ОбС, по следните въпроси:
1.Изменяне или допълване на Устава на дружеството;
2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.
4.Други въпроси, предоставени в тяхната компетентност от нормативен акт или устав.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.35. /1/ Управители на дружествата с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.
/2/ Членове на изпълнителни органи на общински акционерни дружества могат да бъдат физически лица.
Чл.36. /1/ Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:
1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.
2.Заемали длъжности в ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
3.Са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.
4. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
5. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
6.Не отговарят на други изисквания, предвидени в нормативен акт или учредителният акт на дружеството.
/2/ Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
Чл.37. /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на общински – еднолични акционерни дружества, физически лица, които:
1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.
2.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.
3.Са били членове на изпълнителни или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4.Са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на органа за управление на дружеството;
5.Са кметове, заместник-кметове или секретар на общината и кметове на кметства.
6.Са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;
7. Не отговарят на други изисквания, предвидени в нормативен акт или устава на дружеството.
/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
Чл.38. /1/ Дружественият договор може да предвиди избирането на контрольор (контрольори), който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.
/2/ Не могат да бъдат контрольори:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;
4.Не отговарят на други изисквания, предвидени в нормативен акт или учредителният акт на дружеството.
/3/ В едноличното дружество контрольорът се назначава от собственика.
Чл.39. Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ОСМИ
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.40. /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага по решение на Общински съвет Кула с договори за управление, сключени между управителя или членовете на Съвета на директорите и Кмета на Община Кула.

/2/ Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на общинското еднолично дружество с ограничена отговорност, се възлага с договори за контрол, сключени между контрольора или всеки член на надзорния съвет и кмета на Община Кула.
Чл.41. /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс.
/2/ Конкурсите се провеждат след решение на Общинския съвет, по ред и условия определени от него или по специални нормативни актове.
/3/ По изключение Общински съвет може да определи временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс по реда на тази наредба, съответно изпълнителен директор на дружеството, отговарящ на изискванията по чл.35, чл.36, чл.37 и съответните нормативни актове.
Чл.42. /1/ Договорите за управление и за контрол в общинските – еднолични търговски дружества, се сключват за срок до 3 години.
/2/ Договорите по ал. 1 се сключват от Кмета на Община Кула.
Чл.43. /1/ В договора за управление се определят:
1.Правата и задълженията на страните;
2.Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3.Отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4.Основанията за прекратяване на договора.
5.Други изисквания, предвидени в нормативен акт.
/2/В случаите на ал. 1 т.3 отговорността на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, страна по договор за управление, не може да бъде по голяма от двукратния размер на определеното по договора брутно месечно възнаграждение.
Чл.44. /1/ Лицата, работещи по договори за управление и контрол, изпълнителните членове на съветите на директорите в общинските еднолични търговски дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.
/2/ Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общински – еднолични търговски дружества, и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори, се зачита за осигурителен стаж.
/3/ Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.
Чл.45. /1/ Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите се прекратяват преди изтичане на срока:
1.По взаимно съгласие на страните;
2.По искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 1 месец;
3.При преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
4.В случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
5.В случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
6.При възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл.41и чл. 42 от настоящата Наредба;
7.Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 90 дни;
8.При други условия, посочени в нормативен акт, учредителен акт, устав или в договора за управление.
/2/ Договорите с управителите, контрольорите и членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от общинския съвет по предложение на Кмета на общината без предизвестие:
1.При действия извън предоставените им правомощия, от които са произтекли щети за дружеството;
2..При нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази Наредба;
3.При извършване на други закононарушения, установени с влязла в сила присъда;
4.При представяне на Общинския съвет и Кмета на Общината невярна информация за състоянието на дружеството, както и при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание.
7.При настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.
8. При други условия, посочени в нормативен акт, учредителен акт, устав или в договора за управление.
Чл.46. /1/ При прекратяване на общинско търговско дружество, освен в случаите на несъстоятелност, общинският съвет назначава ликвидатори, а Кметът на общината сключва договор с тях.
/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2.Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа дейност;
4.Са общински съветници, кметове, заместник-кметове или секретар на общината.
5.Са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.
6. Не отговарят на други изисквания, предвидени в нормативен акт.
/3/ Забраните по ал.2, т.2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.47 /1/ Възнагражденията на органите за управление и контрол на еднолични търговски дружества с общинско участие се определят от органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, съобразно вида и обема на дейността, която осъществява дружеството.
/2/ Конкретният размер на възнаграждението се определя с договора за управление сключен между изпълнителния орган и Кмета на общината.
/3/ Възнаграждението на органите за управление и контрол на общинските търговски дружества е за сметка на дружеството и не се гарантира от собственика на капитала.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ. РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Чл.48. За осъществяване на стопанска дейност общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите / ЗЗД /.
Чл.49. С договора за дружество общината съвместно с друго лице или лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигането на една обща стопанска цел.
Чл.50. Общинският съвет по предложение на Кмета на общината или по своя инициатива взема решение за:
1.Участие на общината като съдружник в гражданското дружество.
2.Прекратяване на участието на общината, като съдружник в гражданското дружество.
Чл.51./1/. Предложение за създаване на гражданско дружество с общината се отправя от заинтересованите лица до Кмета на общината и до Председателя на Общински съвет Кула.
/2/. Инициативата за създаване на гражданско дружество може да е на Кмета на общината или на общинския съвет.
Чл.52. /1/. Решението за образуване на гражданско дружество задължително включва:
1.Седалището и адреса на управление на дружеството;
2.Стопанската цел за която се образува дружеството и срока за който е учредено;
3.Приемане на дружествения договор.
4.Размера на вноските които съдружниците следва да внесат или определяне на имотите или вещите, които следва да внесат, ако са предвидени такива.
5. Управление и начин на представителство.
6. Отговорност на съдружника при непостигане на поставената стопанска цел по т.2
7.Други изисквания, предвидени в нормативен акт.
/2/. Когато Общината участва със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в гражданското дружество, решението на Общинския съвет се счита за прието когато е с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
/3/ При вземане на решението за образуване на гражданско дружество общинския съвет задължително разглежда въпроса за учредяване на гаранция в полза на общината, с която да бъде обезпечена отговорността на съдружника по чл.52, ал.1, т.6.
Чл.53. При приемане на решението за образуване на гражданското дружество общинският съвет определя лицето, което ще представлява на общината в дружеството в качеството й на съдружник.
Чл.54.Лицето по чл.53 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.
Чл.55. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и дружествения договор.
Чл.56. (1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 – 39 от Закона за публично-частното партньорство.
(2) Алинеи 1 не се прилага:
1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено споразумение.
Чл. 57. (1) Процедурата за определяне на частен партньор включва:
1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване на процедурата.
(2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от общинския съвет по предложение на кмета на общината – за общински ПЧП и за ПЧП на общински публичноправни организации.
(3) Когато в ПЧП участват повече от един публични партньори, решенията по ал. 1 се приемат от оправомощения орган на всеки публичен партньор.
Чл. 58. (1) Частен партньор се определя чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, доколкото друго не е определено в този закон.
(2) Правомощията на възложител, определени в Закона за обществените поръчки, се изпълняват от публичния партньор, освен в случаите по чл. 32, ал. 2 и 3, чл. 34, ал. 1, чл. 35, чл. 38, ал. 2 и 3, чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и чл. 70 от ЗПЧП.

Чл.59. (1) С решението за откриване на процедурата:
1. се определят най-малко условията на договора за ПЧП, основните права и задължения на страните по него и максималният размер на нормата на възвръщаемост за частния партньор;
2. се одобряват обявлението и документацията за участие в процедурата за определяне на частен партньор, а когато процедурата е състезателен диалог – описателният документ.
(2) Решението за откриване на процедурата се публикува в Регистъра на обществените поръчки.
Чл.60. (1) Обявлението за процедура за определяне на частен партньор съдържа информацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като:
1. в предмет се описва обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, и се посочва, че същата се изпълнява чрез ПЧП;
2. в гаранция за изпълнение на договора се посочват всички гаранции, определени в проекта на договор за ПЧП;
3. в условия и начин на плащане се посочват максималният размер на плащанията, както и другите форми на финансовата подкрепа.
(2) В обявлението се посочват и:
1. разпределението на съществените рискове;
2. условията, които определят икономическия баланс на договора за ПЧП, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване би довело до нарушаване на баланса;
3. условията или забраните за използването на обекта или на част от него за обезпечения, ако такива се предвиждат.
(3) Публичният партньор може да включи в обявлението:
1. условие договорът за ПЧП да се изпълни чрез публично-частно дружество или от специално създадено проектно дружество;
2. ограничение на броя кандидати в съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
3. други условия или изисквания в зависимост от спецификата на дейността от обществен интерес.
(4) Обявлението се вписва в Регистъра на обществените поръчки и се публикува в „Официален вестник“ на Европейския съюз при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 61. (1) За кандидатите и участниците в процедурата се прилагат изискванията на глава четвърта от Закона за обществените поръчки.
(2) Участниците представят оферта съгласно глава четвърта, раздел ІІ от Закона за обществените поръчки, към която се прилага и финансово-икономически модел за осъществяване на ПЧП.
Чл. 62. (1) Оценката на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.
(2) Размерът на плащанията от публичния партньор, когато такива се предвиждат, е задължителен показател в критерия икономически най-изгодна оферта. Като показатели могат да се включват срокът на договора за ПЧП и други в зависимост от спецификата на дейността от обществен интерес.
Чл. 63. (1) Въз основа на класирането, извършено от комисията за провеждане на процедурата, публичният партньор представя на Общински съвет Кула /съответния орган по чл. 57, ал. 3 доклад и проект на решение за определяне на частен партньор в срок до един месец от приключване работата на комисията. Към доклада се прилага протоколът на комисията по чл. 72 от Закона за обществените поръчки.
(2) Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства Общински съвет Кула /органът по чл. 57, ал.3 приема решение за:
1. определяне на класирания на първо място участник за частен партньор, или
2. прекратяване на процедурата в случаите по чл. 39 от Закона за обществените поръчки.
(3) По предложение на публичния партньор Общински съвет Кула /органът по чл. 57, ал. 3 може да приеме решение, с което да определи за частен партньор втория класиран участник в случаите по чл. 74, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 64. С решението за определяне на частен партньор се:
1. конкретизират условията на договора за ПЧП и правата и задълженията на страните, които не са определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата за определяне на частен партньор, в съответствие с офертата на участника, определен за частен партньор, съответно с предложенията при договарянето – при процедура на договаряне с обявление;
2. определя срок за сключване на договора за ПЧП, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази наредба отменя Наредбата за управлението на едноличните общински дружества с ограничена отговорност, приета с решение № 256/29.04.2003год., материализирано с протокол № 35 от 29.04.2003 год. на Общински съвет Кула.
§ 2.Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 19”б” на ПЗР на Закона за общинската собственост / Обн.ДВ, бр. 45 от 2012 г../.
§3.Наредбата е приета с Решение №……. от Протокол № …./………….г. на Общински съвет Кула.

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.