ОБЯВА от Община Кула

ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.

1.Със заповед № ОХ – 889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС, както следва:

1.1.За Сухопътни войски:
- с. Мусачево, Благоевград, Плевен, Казанлък, с. Свобода, София, Шумен, Стара Загора, Асеновград, Белене, Пловдив и Сливен – общо 699 места.
1.2.За Военновъздушни сили:
- с.Крумово – обл. Пловдив, Враждебна, София, Божурище, с. Медковец – обл. Монтана, с.Добри дол и с.Локвата – обл. Кюстендил, Пловдив, с.Щръклево – обл. Русе, с.Радишево – обл. Плевен, гр. Батак и с. Труд – обл. Пловдив, Хасково, с. Братово – обл. Бургас и гр. Балчик – обл. Добрич – общо 395 места.
1.3. За Военноморски сили:
- Военно формирование 22480 – Бургас и 18360 – Бургас с местослужене Варна – общо 105 места.

2. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания:

2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
2.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
2.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
2.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв – до 28.03.2013г. включително.

5. Срок за провеждане на конкурсите – до 18.04.2013г.

6. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до началника на Областен военен отдел – Видин, чрез офиса за военен отчет в общините Кула, Бойница и Грамада, с приложени към него:

6.1. автобиография;
6.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
6.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
6.4. етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;
6.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
6.6. свидетелство за съдимост;
6.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;
6.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено пректъпление от общ характер.
6.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);
6.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);
6.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
6.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

За подробна информация относно условията, реда, длъжностите и необходимите документи за кандидатстване се обръщайте към офиса за водене на военния отчет в общините Кула, Бойница и Грамада и на телефон 0938/3-22-28.

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.