Конкурс за утвърждаване на транспортни схеми

На основание Решение № 302/23.05.2015 год. на ОбС гр.Кула във връзка със Заповед № РД-18-139/12.08.2013 год. на Кмета на Община Кула
О Б Я В Я В А КО Н К У Р С
по реда на НАРЕДБА №2 от 15.03.2002 г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за възлагане на обществен превоз на пътници по следните линии:
– Кула- Видин – Кула – Големаново- Видин – от Кула в 04,45ч и от Големаново в 07.00ч.
– Видин-Кула-Големаново – от Видин в 12.15ч. и от Големаново в 14.00ч.
– Видин-Кула- от Видин в 7,30ч.и от Кула в 8,30ч.
– Видин-Кула- от Видин в 10,00ч.и от Кула в 11,15ч.
– Видин-Кула- от Видин в 14,45ч .и от Кула в 15,45ч.
– Видин-Кула- от Видин в 16,30ч.и от Кула в 17,20ч.
– Видин – Кула – Киреево – Макреш – Видин – от Видин в 18.15ч.
– Видин – Кула –Старопатица – от Видин в 17.30ч.
– Старопатица-Кула-Видин – от Старопатица в 17.00ч.
– Кула-Старопатица-Кула – от Кула в 13.30 и от Старопатица в 14.00 ч.
-Старопатица-Кула- Старопатица – от Старопатица в 8.30 и от Кула в 12.00 ч.
-Старопатица-Кула – от Старопатица в 06.45ч.
-Кула- Коста Перчово- Кула – от Кула в 7.30 и от Коста Перчово в 08.00 ч.
-Кула- Коста Перчово- Кула – от Кула в 13.30 и от Коста Перчово в 14.00 ч.
-Кула- Извор Махала- Кула – от Кула в 7.00 и от Извор Махала в 07.30 ч.
Изисквания към кандидатите:
Документи за участие могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които: – притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, издадени в съответствие със Закона за автомобилните превози и НАРЕДБА №2 от 15.03.2002 г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; – не са обявени и не са в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;- не са лишени от правото да извършват търговска дейност; – нямат публични задължения; – управителите и членовете на управителните органи не са осъдени; – необходимо е да бъдат предоставени три автобуса, два от които за покриване на линиите и един резервен.
Цената на конкурсната документация е в размер на 18 лева и може да бъде закупена в ЦУИГ на Община Кула. Предложенията се подават, лично от кандидата или упълномощено лице, в деловодството на Община Кула в запечатан плик до 12:00 часа на 04.09.2013 год.. Конкурсът ще се проведе на 04.09.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Кула.
Допълнителна информация : тел.0938 /3-20-20, 3-22-27

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.