Отваряне на ценовите оферти в процедура

Отваряне на ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Кула за отоплителен сезон 2014/2015 год.”.

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.