ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУЛА 2021 – 2027 Г

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Кула започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Участието на гражданите и бизнеса в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Вашите мнения и предложения може да дадете писмно на адреса на община Кула – гр.Кула, ул.Възраждане“ 38, както и на e-mail: obshtinakula@abv.bg!

Изтегли архив

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.