Протокол от разгледани оферти

Протокол от дейността на комисия за получаване, разглеждане, оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на обекти: 1. „Основен ремонт улици в гр.Кула: ул. „Цар Симеон“, ул. „Иречек“, ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Иван Кръстев „“ 2. „Ремонт пътища ІVклас в Община Кула (Видин – Кула – Връшка чука /ІІ-14/ – Извор махала)“.

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.